วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปประเทศเยอรมนี ในช่วงโควิด-19

เอกสารสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือน

การวางแผน เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการพาไปยื่นวีซ่า

วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว แฟน หรือเพื่อน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิม ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

 • รูปถ่าย 2 ใบ แนะนำให้ถ่ายในสถานทูตเยอรมันในวันยื่นวีซ่า

 • ใบการันตี หรือ Verpflichtungserklärung จากผู้เชิญ

 • เซ็นชื่อบนแบบฟอร์มคำชี้แจงทางกฎหมายตาม § 54 Nr. 6 und § 55 AufenthG

 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

 • ประกันเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก

 • การยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน!

 • หลักฐานเงินในบัญชีธนาคารช่วง 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณีไปเยี่ยมแฟน แนะนำปริ้นรูปถ่ายที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 3-4 รูปก็ได้

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่เดิน

หลักฐานการทำงาน ขอเอกสารเพิ่ม​

 • กรณีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง สัญญาเริ่มว่าจ้างวันไหน สัญญาสิ้นสุดเมือไหร่  และมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ จะออกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร (การ์ดสีชมพู) ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่เดินทางไปเยี่ยมแม่ หรือญาติพี่น้องคนเดียว ขอเอกสารเพิ่ม​

 • สูติบัตรเด็ก ทะเบียนบ้านเด็ก และทะเบียนบ้านของแม่เด็กหรือของญาติพี่น้องที่จะไปเยี่ยมเยือน

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร หนังสือให้ความยินยอม

เรายื่นคำร้องวีซ่าแทนลูกค้าได้!

6000.- บาท รวมค่าบริการ + ประกันเดินทาง 3 เดือน 

Frau mit Papiermaske

ตรวจโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี

ท่านที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องมีผลการตราวจโควิดเป็นลบ ก่อนขึ้นเครื่องบิน

โดยสามารถเข้ารับการตรวจแบบ (PCR-Test oder Rapid-Test) ได้ที่โรงพยาบาลในประเทศไทย 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางไปถึงประเทศเยอรมนี เอกสารต้องออกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ!