ส ม ร ส กั บ ช า ว เ ย อ ร มั น

ในประเทศไทย และเยอรมัน

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

มีบริการแปลเอกสารแต่งงาน จะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง  หรือจะใช้บริการแบบแพคเกจครบวงจร คือ ดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารทั้งหมดสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานในประเทศเยอรมัน หรือวีซ่าติดตามคู่สมรส กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

ใหม่!
เอกสารที่เคลือบไม่สามารถใช้ในการรรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้อีกต่อไป ต้องคัดใหม่ทุกกรณี!

 • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • คำร้องทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ขอเพิ่ม

 • หนังสือมอบอำนาจ Vollmacht für die Anmeldung der Eheschließung โดยให้ล่ามแปลรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังและเข้าใจแล้ว (แบบฟอร์มเรามีให้)

 

กรณีฝ่ายหญิงหย่า ขอเพิ่ม

 • แบบฟอร์มคำร้องตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG

 • หนังสือมอบอำนาจ ให้คู่หมั้นฝ่ายชายยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อหน่วยงานศาลเยอรมันเพื่อตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง และรับกลับคืนมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

เตรียมเอกสารคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 ขั้นตอนที่ 1 

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • นำสำเนาหนังสือเดินทางไทยของคู่หมั้นฝ่ายหญิงไปรับรองด้วย

 • เมื่อสถานทูตรับรองเสร็จ ให้ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปล และสำเนาพาสไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่เยอรมัน

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารที่ได้รับไปยื่นต่อที่สำนักทะเบียนสมรส หรือ Standesamt เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ Ehefähigkeitszeugnis

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงเป็นโสด หนังสือรับรอง Ehefähigkeitszeugnis สามารถออกได้ทันทีหรือภายใน 2 วันทำการ!

 • หากคู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่าแบบตามยอม ต้องให้ทางหน่วยงานด้านยุติธรรมของเบอร์ลิน หรือ Senatsverwaltung für Justiz in Berlin ยอมรับการหย่าเสียก่อน ถึงจะออกใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้ได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบอาจใช้เวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ บางกรณีนานกว่านั้นก็มี ต้องระบุที่อยู่ปัจจุบันของสามีคนที่หย่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทางศาลจะส่งหนังสือไปยังสามีเก่าว่าไม่ขัดข้องในการที่ศาลดำเนินการตรวจสอบการหย่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาศาลส่งหนังสือไปก็ไม่มีใครตอบ เพราะตามตัวอดีตสามีไม่เจอ แต่ถ้าไม่ตอบหรือเพิกเฉย ก็ถือว่าตามยอม 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 • เมื่อคู่หมั้นฝ่ายชายได้รับหนังสือ Ehefähigkeitszeugnis แล้ว สามารถส่งใบดังกล่าว พร้อมสำเนาพาสของทั้งสองฝ่าย สูติบัตรฝ่ายชาย แบบฟอร์มขอใบ Konsularbescheinigung ไปทางเมล rk-13@bangk.auswaertiges-amt.de เพื่อให้สถานทูตเตรียมเอกสารในการออกใบ Konsularbescheinigung ให้

 • ข้อดีคือเวลามาถึงเมืองไทยสามารถไปรับใบ Konsularbescheinigung ได้เลย แต่ถ้าไม่ส่งทางเมล ต้องรอนาน 7-10 วันทำการ

 

ขั้นตอนที่ 4 

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำใบ Ehefähigkeitszeugnis ตัวจริง ไปยื่นที่สถานทูตเยอรมัน และรับใบ Konsularbescheinigung สถานทูตจะออกเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมันให้

 • เมื่อได้รับใบ Konsularbescheinigung แล้ว คู่หมั้นทั้งสองจะต้องนำใบ Konsularbescheinigung ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อน! ถึงจะไปจดทะเบียนสมรส ที่สำนักทะเบียนเขตบางรักได้!

 • อย่าลืมว่า การจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ฝ่ายหญิงจะต้องนำพยานที่เป็นญาติของตนเองมาด้วยอย่างน้อย 1 คน! ส่วนพยานคนที่ 2 สามารถให้ใครเป็นแทนก็ได้ เช่นล่าม หรือบุคคลที่รอคิวจดทะเบียนสมรสคู่ถัดไป

 • หากไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภออื่น หรือเขตอื่น ต้องแปลสำเนาพาสเยอรมันของคู่หมั้นฝ่ายชาย และให้สถานทูตเยอรมันและกระทรวงฯ รับรองเพิ่มด้วย!

 ขั้นตอนที่ 5 

 • หลังจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับ ใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 อย่างละ 2 ชุด 

 • หากมีบุตรร่วมกัน ให้ใส่ชื่อ วันเดือนปีเกิดบุตรในทะเบียนสมรสด้านหลัง คร. 2 ไปด้วย!

 • เอกสารนี้ต้องนำไปให้สถานทูตเยอรมันรับรองไม่ปลอมแปลงด้วย ซึ่งจะสามารถรับรองได้ทันทีภายใน 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มีเวลา เราสามารถนำไปรับรองให้ได้ 

 • กรณีที่ฝ่ายหญิงเลือกใช้นามสกุลของฝ่ายชาย หรือเปลี่ยนการใช้คำนำหน้านาม ต้องกลับไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนที่จะไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ตามลำดับ

 • การที่ฝ่ายหญิงจะยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสไปอยู่เยอรมันได้นั้น ต้องสอบภาษาเยอรมันระดับ เอวัน ให้ได้ก่อน และในวันยื่นวีซ่าก็ต้องแสดงใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 ฉบับจริงให้แผนกวีซ่าดูด้วย

จดทะเบียนสมรส

ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่อื่น

ในประเทศไทย

จดทะเบียนสมรส

ณ สำนักทะเบียน

เมืองต่างๆ

ในประเทศเยอรมัน

เตรียมเอกสารคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 ขั้นตอนที่ 1

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • ทำใบมอบอำนาจเพื่อให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารแต่งงานไปยื่นที่ Standesamt โดยล่ามแปลจะรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังแล้ว และนำไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน พร้อมรับรองสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายหญิงด้วย

 • ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด ใบมอบอำนาจ และสำเนาพาสที่รับรองจากสถานทูตไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่เยอรมัน ก่อนส่งให้ถ่ายสำเนาไว้อย่างละ 2 ชุด สำหรับไว้ประกอบหลักฐานยื่นวีซ่าแต่งงานภายหลัง

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารที่ได้รับทั้งหมดไปยื่นที่สำนักทะเบียนสมรส หรือ Standesamt. 

 • นายทะเบียนจะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ศาลชั้นสูงตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการจดทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย ซึ่งขั้นตอนกสนตรวจสอบอาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ได้ แล้วแต่กรณี 

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า จะต้องให้ทางศาลชั้นสูงยอมรับการหย่าของไทยก่อน การตรวจสอบอาจกินเวลานานถึง 8 สัปดาห์ก็ได้

 

ขั้นตอนที่ 3

 • หลังจากที่ศาลชั้นสูงของเมืองที่ฝ่ายชายอยู่ได้ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว ก็จะส่งคืนไปยังสำนักทะเบียน หรือ Standesamt นายทะเบียนก็จะแจ้งให้คู่หมั้นฝ่ายชายทราบเป็นระยะว่าเรื่องที่ศาลเสร็จแล้ว

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรทันที คือใบ Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung nach §13 Abs. 4 PStG 

 • หนังสือรับรองฉบับนี้ ต้องส่งตัวจริงมาให้คู่หมั้นฝ่ายหญิงทางไปรษณีย์ เพื่อประกอบหลักฐานในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตเยอรมันต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องสอบเอวันให้ผ่านก่อนด้วยนะครับ  

 ขั้นตอนที่ 4

 • ก่อนการยื่นวีซ่าแต่งงาน ทุกท่านจะต้องจองคิวผ่านระบบนัดคิวยื่นวีซ่าในเว็บไซด์สถานทูต 

 • คำร้องและเอกสารประกอบต่างๆที่ท่านยื่นไปจะถูกส่งไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองของคู่หมั้นฝ่ายชาย หรือ Ausländeramt  ซึ่งจะแจ้งให้ฝ่ายชายทราบและนำหลักฐานต่างๆมายืนยัน เช่น หลักฐานรายได้ปัจจุบัน และที่พักอาศัยของตนเองว่า มีสถานภาพทางการเงินมั่นคง.

 • ถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งสองฝ่าย ทาง Ausländeramt จะส่งคำตอบการอนุมัติออกวีซ่าแต่งงานให้ฝ่ายหญิงไปยังสถานทูตเยอรมันทางระบบออนไลน์

 • สถานทูตจะพิจารณาอีกรอบก่อนที่จะโทรไปแจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว 

ทำหนังสือมอบอำนาจ

แจ้งจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน

บริการกรอกและรับรองใบมอบอำนาจ แปลปากเปล่าให้ฟัง และลูกค้านำไปรับรองลายมือชื่อที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้เลย!

แบบฟอร์มตรวจสอบการหย่า

กรณีจดทะเบียนหย่าแบบตามยอม 

บริการกรอกแบบฟอร์มคำร้องการจดทะเบียนหย่าไทย พร้อมใบมอบอำนาจให้คู่สมรสนำไปยื่นตรวจสอบที่หน่วยงานศาลและรับกลับคืนมา 

การทำใบสันตยาบัน

เกี่ยวกับสถานภาพสมรส 

สำนักทะเบียนสมรสบางแห่งในเยอรมัน ต้องการให้คู่หมั้นฝ่ายหญิงไปทำใบสัตยาบันที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯด้วย ไม่ต้องทำการนัดหมายกับสถานทูตล่วงหน้า โดยนำเอกสารมาประกอบดังนี้ หนังสือเดินทางคู่หมั้นฝ่ายหญิง หลักฐานที่เป็นหนังสือจากสำนักทะเบียนเยอรมัน อ้างถึงความจำเป็นที่ต้องทำใบสัตยาบันนี้ และหลักฐานเอกสารการสมรสและหย่ามาก่อนด้วย