top of page
MTS.jpg

เมเจอร์ ทรานสเลชั่น โซลูชั่นส์

สำนักงานแปลรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน สุธรรม

BANGKOK | HAMBURG | JESTEBURG

อยู่ในรายชื่อนักแปลและเป็นที่ยอมรับของ

สถานทูตสวิส
กรุงเทพฯ

สถานทูตเยอรมัน
กรุงเทพฯ

สถานทูตออสเตรีย
กรุงเทพฯ

กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพฯ

QR-Code  Sutham.jpg

สถานทูตไทย เบอร์ลิน
และกงสุลใหญ่

Vertikaler Aktenschrank
  • ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป การนัดหมายจองคิววีซ่า และยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว สำหรับวีซ่าจดทะเบียนสมรส วีซ่าติดตามครอบครัว (วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าบุตรติดตามมารดา ฯลฯ) ไปประเทศเยอรมนี ต้องทำผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global Chamchuri Square เท่านั้น!

  • หากมีข้อสงสัยใด ติดต่อสำนักงานแปลเราได้ทุกเวลา ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับ VFS Gloabal ครับ!

Taxi in Paris

FÜHRERSCHEIN

bottom of page