top of page

รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

เอกสารแต่งงานกับชาวเยอรมัน

ระยะเวลาในการรับรอง

การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงในส่วนของเอกสารแต่งงาน เป็นการตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดหน่วยงานไทยออกให้จริงหรือไม่ ซึ่งอำเภอหรือเขตจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถานทูต

แปลเอกสาร

แต่งงานในไทยและเยอรมนี

ยื่นรับรองเอกสาร

สถานทูตเยอรมัน

ส่งคืนแบบด่วน

ส่งโดย DHL

Clock Square

ระยะเวลาตรวจสอบ

  • โดยปกติ การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจะใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์

  • บางกรณี ขั้นตอนรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงอาจเสร็จเร็วภายใน 1 สัปดาห์ ก็เป็นไปได้

  • ทางแผนกรับรองเอกสาร ขอให้ลูกค้าอย่ารีบโทรไปสอบถาม หากยังไม่ถึงเวลาอันควร!

การยื่นเอกสารแต่งงาน

เอกสารที่จะใช้ในการจดทะเบียนสมรสจะต้องยื่นฉบับจริง หรือฉบับสำเนาถูกต้องที่สถานทูตเยอรมันโดยตรง และต้องทำการนัดหมายคิวล่วงหน้าด้วย! ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินสดทันทีเท่านั้น
 
โปรดทราบ! เอกสารที่เคลือบด้วยพลาสติก สถานทูตฯไม่สามารถรับรองเอกสารได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา! ดังนั้น ลูกค้าต้องไปคัดมาใหม่นะครับ!

เอกสารที่คัดมาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น!

 
นามสกุลที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร: 

A ถึง K ยื่นช่อง 4
L ถึง R ยื่นช่อง 5
S ถึง Z ยื่นช่อง 6

 
หากในบางกรณี ขั้นตอนการตรวจสอบการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงอาจใช้เวลานานกว่าปกติ ลูกค้าสามารถโทรไปติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกเอกสารใบนั้นๆให้หรือไปด้วยตัวเอง

ส่วนใหญ่อำเภอมักจะไม่ตอบหนังสือสถานทูตฯที่ส่งไปให้ยืนยันการออกเอกสาร เลยทำให้การรับรองไม่ปลอมแปลงเกิดความล่าช้าในที่สุด!

เราในฐานะบุคคลที่สาม ไม่สามารถไปสอบถามขอข้อมูลจากหน่วยงานเขตหรืออำเภอดังกล่าวได้โดยพลการ 
ด้วยเหตุผลด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว!​

อาจเป็นไปได้ ที่ทางศาลหรือสำนักทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีมีคำถามหรือข้อสงสัยในส่วนของการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงกับเอกสารบางอย่าง โดยเฉพาะสำเนาสูติบัตรที่คัดมา (ว่าทำไมไม่เป็นตัวจริง) 

ที่ผ่านมาก็มีหลายกรณี ที่ทาง
แผนกรับรองเอกสารไม่ปลอมของสถานทูตเยอรมันจะเป็นผู้อธิบายให้ความกระจ่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่ศาล และสำนักทะเบียนเยอรมันทางอีเมลด้วยตัวเองในปัญหานี้ แทนคำอธิบายของสำนักงานแปล!

เรากับสถานทูตสื่อสารกันอย่างไร

เนื่องจากทีมงานเราเข้าสถานทูตแทบทุกวัน  จึงไม่มีความจำเป็นต้องโทรสอบถามความคืบหน้าเอกสารเลย เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารของลูกค้าที่รับรองเสร็จแล้วตรงช่องให้เราอัตโนมัติอยู่แล้ว! 

สำนักทะเบียนกลางนางเลิ้ง

จากการที่หน่วยงานสำนักทะเบียนกลาง ไม่มีตราประทับประจำสำนักงานเป็นของตัวเอง ดังนั้น การออกใบทะเบียนกลางฯ เพื่อตรวจสอบสมรสและหย่า จึงเป็นในรูปแบบ สำเนาถูกต้อง เท่านั้น !

ปัญหาของเอกสาร

ไม่ใช้การตรวจสอบเอกสารจะราบรื่นทุกใบ โดยเฉพาะสูติบัตรรุ่นเก่าๆ ที่เป็นปัญหาบ่อยครั้ง เพราะเนื้อหาไม่ชัดเจน ข้อมูลตกหล่น มีตำหนิ อ่านไม่ออก มีรอบขีดฆ่า ซึ่งส่งผลทำให้ต้องออกหนังสือรับรองการเกิดมาให้แทน      

สิ่งที่คนส่วนมากเข้าใจแบบผิดๆ

อย่าไปเปรียบเทียบเอกสารของตัวเองกับของคนอื่น! ไม่ว่าเอกสารลูกค้าจะเสร็จช้าหรือเร็วกว่าคนอื่นก็ตาม เพราะเอกสารแต่ละคนออกต่างพื้นที่ และยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกมากมาย! 

Keyboard1.jpg

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับแจ้งขอจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

 

เพื่อให้ฝ่ายคู่หมั้นเยอรมันสามารถนำเอกสารแต่งงานไปยื่นที่สำนักทะเบียนเยอรมันได้ คู่หมั้นฝ่ายหญิงจะต้องนำหนังสือมอบอำนาจไปรับรองลายมือชื่อที่สถานทูตเยอรมันเสียก่อน และจำเป็นต้องทำการนัดหมายต่างหากล่วงหน้าด้วย ซึ่งอยู่คนละช่องกับคิวที่ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง! 

 

ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าไปสถานทูตฯ ต้องให้ล่ามหรือนักแปลของเรา แปลเนื้อหาหนังสือมอบอำนาจที่ทางเรากรอกและประทับตรารับรองว่า ได้แปลปากเปล่าเป็นภาษาไืทยให้ลูกค้าฟังและเข้าใจเรียบร้อยแล้ว! 

bottom of page