top of page
Winterlandschaft

บริการด้านวีซ่าสวิส

จ ด ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส

เอกสารแต่งงาน

ดาวน์โหลด.png

งานบริการของเรา

บริการแปลและรับรองเอกสาร

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

 • หนังสือเดินทางไทย

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

บริการยื่นรับรองเอกสาร
ที่กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นเอกสารแต่งงานหรือเอกสารอื่นๆไปรับรองที่ กรมการกงสุล กระทรวงฯการต่างประเทศใช้เวลารับรอง 2 วันทำการโดยประมาณ 

บริการแปลและรับรองเอกสาร
เยอรมัน-ไทย-เยอรมัน

บริการแปลเอกสารแต่งงานเป็นภาษาเยอรมัน หรือเอกสารอื่นๆที่รับรองมาจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว รองานแปล 1-2 วันทำการ โดยประมาณ ลูกค้าสามารถส่งงานมาทาง LINE เพื่อเช็คเอกสาร ประเมิณราคา  และแปลล่วงหน้าได้

รับรองเอกสารต่อ
ที่สถานทูตสวิส กรุงเทพฯ

ทางเราไม่มีบริการยื่นเอกสารแต่งงานที่รับรองมาจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และไปยื่นต่อที่สถานทูตสวิส ขั้นตอนนี้ ทางสถานทูตสวิสจะให้ลูกค้าเป็นฝ่ายยื่นเรื่องเอกสารด้วยตนเองนะครับ แนะนำติดต่อสถานทูตทางเมลก่อนเบื้องต้นล่วงหน้าในช่วงโควิด จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางเข้ากรุงเทพฯครับ

จองคิวออนไลน์เพื่อยื่นวีซ่าสวิส

Euro Bill

ราคาค่าแปล

900,- THB/ต่อหน้า

 • แปลรับรองเอกสารแบบฟอร์มสแตนดาร์ดเรียบง่ายทั่วไป เช่น เอกสารแต่งงาน เป็นต้น

 • เอกสารศัพท์กฎหมาย ราคาขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย และความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

 • เอกสารวุฒิการศึกษา ราคาขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

 1. ค่าบริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

 2. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ 

 1. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมเอกสารแต่งงาน ด้วยตนเอง ที่สถานทูตสวิส กรุงเทพฯ

 2. ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ที่สถานทูตสวิส กรุงเทพฯ

Reflexion der Mönche, die eine hölzerne Brücke kreuzen

หนังสือคำร้องเพื่อการสมรส

โปรดทราบ เราไม่ได้แปลหนังสือคำร้องเพื่อการสมรสที่ทางสถานทูตสวิสออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำมาแปลเป็นไทย แนะนำให้ไปแปลที่กระทรวงได้เลย เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ค่อยนำใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 มาแปลเป็นภาษาเยอรมันกับเรานะครับ 

บริการคัดเอกสาร

หนังสือรับรองความประพฤติ

เราสามารถขอ หนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมให้ลูกค้าคนไทย และต่างชาติได้ แบบด่วนประมาณรอ 1 สัปดาห์

รับประกันคุณภาพงานของเรา!

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปี! 
เชื่อมั่น รวดเร็ว และชำนาญ!

LogoMajor.jpg

ด้วยความร่วมมือกับ

สำนักงานแปลรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน 
เมเจอร์ ทรานสเลชั่น โซลูชั่นส์ 
กรุงเทพฯ

แปลเอกสารด่วน

บริการแปลและรับรองเอกสาร
จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และจากภาษเยอรมันเป็นภาษาไทย รวดเร็วทันใจ ราคากันเอง 

บริการยื่นรับรอง

บริการยื่นรับรองเอกสารด่วน ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ และพร้อมจัดส่งคืนทางไปรษณีย์

เปลี่ยนนามสกุล

แปลและรับรองเอกสารใบสมรสจากสวิส สำหรับนำไปบันทึกฐานะครอบครัวที่อำเภอ เพื่อเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

จดทะเบียนสมรส

แปลด่วนเอกสารแต่งงาน เพื่อเดินเรื่องขอจดทะเบียนสมรสกับชาวสวิส บริการคัดเอกสารให้ และบริการด้านวีซ่า

bottom of page