top of page
Schreibtisch

ขอทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

สำหรับชาวต่างชาติ

ขอทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

ชาวต่างชาติสามารถยื่นคำร้องขอแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ อำเภอจะออกทะเบียนบ้านเล่มเหลืองให้แทน คำแปลหนังสือเดินทางเยอรมันจำเป็นต้องใช้ในการยื่นที่อำเภอ

สถานทูตเยอรมัน

ยื่นรับรองเอกสาร

แปลรับรองเอกสาร

หนังสือเดินทางเยอรมัน

กรมการกงสุล

รับรองขั้นตอนสุดท้าย

Euro Bill

ง า น บ ริ ก า ร

  1. ตามหลักแล้ว แปลรับรองสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของฝ่ายชาย

5.500,- THB 

บริการแพ็กเกจ สำหรับแปลและยื่นรับรอง

เรามีบริการแพ็กเกจแปลเอกสารดังกล่าวให้ลูกค้า และนำไปยื่นรับรองต่อที่สถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว จะนำส่งคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS ทันที

 

ราคาแพ็กเกจ

สำหรับหนังสือเดินทาง
 

เอกสารที่ชาวต่างชาติใช้ยื่นที่อำเภอ มีดังต่อไปนี้:

  • ยื่นคำแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมัน 

  • หนังสือรับรองถิ่นพำนักในประเทศไทย ขอที่กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

  • รูปถ่าย 5 ใบ ขนาด 2 นิ้ว

  • พยานบุคคลที่รู้จัก จำนวน 2 ท่าน พร้อมบัตรประชาชน 

เอกสารของเจ้าบ้านคนไทยที่ต้องนำมายื่นที่อำเภอด้วย มีดังนี้:

  • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

  • สมุดทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

เพื่อความชัดเจนของเอกสาร จึงแนะนำให้ลูกค้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่อำเภอหรือเขตที่ดูแลรับผิดชอบก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มีแนวทางปฎิบัติแตกต่างกัน

โปรดทราบ เราจะยื่นคำแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันไปรับรองที่สถานทูตได้ ต่อเมื่อมีหนังสือเดินทางเล่มจริงมาแสดงด้วย นั้นแปลว่า เราไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลย ตราบใดที่เจ้าของหนังสือเดินทางไม่ได้อยู่ประเทศไทย!

นอกจากนี้ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย จะรับรองสำเนาหนังสือเดินทางได้ ต่อเมื่อมีหลักฐานการตรวจลงตราวีซ่าขาเข้าล่าสุดจากสนามบินบนหนังสือเดินทางเยอรมันด้วย!"   

bottom of page