top of page
Übersetzung

เกีี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ การเป็นล่ามแปลและนักแปลภาษาไทย-เยอรมันให้กับบริษัทต่างๆ หน่วยงานรัฐ และศาลทั้งในประเทศเยอรมันและประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

ในฐานะนักแปลที่ผ่านการรับรองจากรัฐเยอรมัน และนักแปลที่มีอำนาจในการรับรองคำแปลถูกต้องจากศาลชั้นต้น เมืองฮันโนเฟอร์ ทั้งภาษาไทยและเยอรมัน งานบริการแปลภาษาไทยและเยอรมันของเรา เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งในประเทศไทยและเยอรมัน รวมทั้งอยู่ในบัญชีรายชื่อล่ามแปลของสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทยด้วย 

ในขณะเดียวกัน สำนักทะเบียนสมรสเยอรมันทุกแห่ง สามารถเข้าไปดูรายชื่อล่ามแปลทั่วประเทศ ที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมัน ซึ่งชื่อของเราได้รับการลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อล่ามแปลภาษาไทยดังกล่าวแล้ว ในฐานะล่ามแปลที่ผ่านการรับรองจากรัฐและได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมันอย่างเป็นทางการ

bottom of page