Hochzeitstag

สมรสกับชาวเยอรมัน

ในประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

บริการแปลเอกสารแต่งงาน จะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง  หรือจะใช้บริการแบบแพคเกจครบวงจร คือ ดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารทั้งหมดสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานในประเทศเยอรมัน

เตรียมเอกสารแต่งงานฝ่ายหญิง

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

ใหม่!
เอกสารที่เคลือบไม่สามารถใช้ในการรรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้อีกต่อไป ต้องคัดใหม่ทุกกรณี!

 • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • คำร้องทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ขอเพิ่ม

 • หนังสือมอบอำนาจ Vollmacht für die Anmeldung der Eheschließung โดยให้ล่ามแปลรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังและเข้าใจแล้ว (แบบฟอร์มเรามีให้)

 

กรณีฝ่ายหญิงหย่า ขอเพิ่ม

 • แบบฟอร์มคำร้องตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG

 • หนังสือมอบอำนาจ ให้คู่หมั้นฝ่ายชายยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อหน่วยงานศาลเยอรมันเพื่อตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง และรับกลับคืนมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเยอรมัน

 ขั้นตอนที่ 1

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • ทำใบมอบอำนาจเพื่อให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารแต่งงานไปยื่นที่ Standesamt โดยล่ามแปลจะรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังแล้ว และนำไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน พร้อมรับรองสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายหญิงด้วย

 • ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด ใบมอบอำนาจ และสำเนาพาสที่รับรองจากสถานทูตไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่เยอรมัน ก

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารที่ได้รับทั้งหมดไปยื่นที่สำนักทะเบียนสมรส หรือ Standesamt. 

 • นายทะเบียนจะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ศาลชั้นสูงตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการจดทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย ซึ่งขั้นตอนกสนตรวจสอบอาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ได้ แล้วแต่กรณี 

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า จะต้องให้ทางศาลชั้นสูงยอมรับการหย่าของไทยก่อน การตรวจสอบอาจกินเวลานานถึง 8 สัปดาห์ก็ได้

 

ขั้นตอนที่ 3

 • หลังจากที่ศาลชั้นสูงของเมืองที่ฝ่ายชายอยู่ได้ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว ก็จะส่งคืนไปยังสำนักทะเบียน หรือ Standesamt นายทะเบียนก็จะแจ้งให้คู่หมั้นฝ่ายชายทราบเป็นระยะว่าเรื่องที่ศาลเสร็จแล้ว

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรทันที คือใบ Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung nach §13 Abs. 4 PStG 

 • หนังสือรับรองฉบับนี้ ต้องส่งตัวจริงมาให้คู่หมั้นฝ่ายหญิงทางไปรษณีย์ เพื่อประกอบหลักฐานในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตเยอรมันต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องสอบเอวันให้ผ่านก่อนด้วยนะครับ  

 ขั้นตอนที่ 4

 • ก่อนการยื่นวีซ่าแต่งงาน ทุกท่านจะต้องจองคิวผ่านระบบนัดคิวยื่นวีซ่าในเว็บไซด์สถานทูต 

 • คำร้องและเอกสารประกอบต่างๆที่ท่านยื่นไปจะถูกส่งไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองของคู่หมั้นฝ่ายชาย หรือ Ausländeramt  ซึ่งจะแจ้งให้ฝ่ายชายทราบและนำหลักฐานต่างๆมายืนยัน เช่น หลักฐานรายได้ปัจจุบัน และที่พักอาศัยของตนเองว่า มีสถานภาพทางการเงินมั่นคง.

 • ถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งสองฝ่าย ทาง Ausländeramt จะส่งคำตอบการอนุมัติออกวีซ่าแต่งงานให้ฝ่ายหญิงไปยังสถานทูตเยอรมันทางระบบออนไลน์

 • สถานทูตจะพิจารณาอีกรอบก่อนที่จะโทรไปแจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว 

บริการเดินเรื่องแบบเพคเกจทุกขั้นตอน

กรณีลูกค้าใช้บริการเพคเกจจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน ทางเราจะดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเอกสารแต่งงานไปจนถึงวีซ่าได้รับการอนุมัติ

​เพคเกจนี้ รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง (ฟรี)

 • กรอกหนังสือมอบอำนาจกรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

 • กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์ (ฟรี)

 • กรอกคำร้องวีซ่าแต่งงาน ฯลฯ (ฟรี)

 • จัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นวีซ่า (ฟรี)

 • รับวีซ่าแทนให้ได้ แล้วแต่กรณี (ฟรี)

ในเพคเกจรวมอะไรบ้าง

ค่าแปลเอกสาร

หนังสือมอบอำนาจ

ยื่นรับรองเอกสาร

ส่งเอกสารด่วน

ค่าธรรมเนียม

นัดคิวยื่นวีซ่า

Berlin Brandenburger Tor

สิ่งที่ลูกค้าต้องเสียเองต่างหาก

การยอมรับ

การจดทะเบียนหย่าจากต่างประเทศ

-กรณีหย่าแบบตามยอม-

หนังสือมอบอำนาจ

การทำสัตยาบัน

เพื่อแจ้งขอจดทะเบียนสมรส

เกี่ยวกับสถานภาพสมรสต่อเจ้าพนักงาน

-กรณีเป็นโสดหรือหย่า-

-ไม่จำเป็นต้องขอเสมอไป-

 • ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆของสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จะเป็นไปตามกฎหมายค่าธรรมเนียมฉบับใหม่

 • นั่นแปลว่า ค่าธรรมเนียมใหม่ในการรับรองลายมือชื่อ สำหรับหนังสือมอบอำนาจเพื่อยื่นขอจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนีจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2000.- THB!

 • ส่วนค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาหนังสือเดินทางทั่วไปจะอยู่ประมาณ 900.- THB!

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่งงานที่สถานทูต ประมาณ 2850.- THB

INFO

การบันทึกคำให้การแบบมีการสาบานเกี่ยวกับสถานภาพสมรส ที่สถานทูตเยอรมนี ต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยกรอกข้อมูลในหน้าเว็บสถานทูตโดยตรง!

ระยะเวลารอวีซ่าอนุมัติ

มันคาดเดาค่อนข้างยาก ที่จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าวีซ่าจะอนุมัติเมื่อไหร่ จากข้อมูลสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ อาจต้องรอนานถึง 2 เดือนก็เป็นได้