top of page
Reisen in Deutschland

สมรสกับชาวเยอรมัน

ในประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนจดทะเบียนสมรส

บริการแปลเอกสารแต่งงาน จะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง  หรือจะใช้บริการแบบแพคเกจครบวงจร คือ ดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารทั้งหมดสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานในประเทศเยอรมัน

เตรียมเอกสารแต่งงานฝ่ายหญิง

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

เอกสารที่เคลือบไม่สามารถรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้ ต้องคัดใหม่ทุกกรณี!

 • หนังสือเดินทาง 

 • สูติบัตร กรณีหายคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • คำร้องทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2 (สมรสที่ครั้ง ใช้ทุกครั้ง!)

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7 (หย่าที่ครั้ง ใช้ทุกครั้ง!)

 • ทะเบียนการหย่า คร. 6 (หย่าที่ครั้ง ใช้ทุกครั้ง!

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ขอเพิ่ม

 • หนังสือมอบอำนาจ Vollmacht für die Anmeldung der Eheschließung โดยให้ล่ามแปลรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังและเข้าใจแล้ว (แบบฟอร์มเรามีให้)

 

กรณีฝ่ายหญิงหย่า ขอเพิ่ม

 • แบบฟอร์มคำร้องตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG

จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเยอรมัน

 ขั้นตอนที่ 1

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • ทำใบมอบอำนาจเพื่อให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารแต่งงานไปยื่นที่ Standesamt โดยล่ามแปลจะรับรองว่าแปลเนื้อหาให้ฟังแล้ว และนำไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมัน พร้อมรับรองสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายหญิงด้วย

 • ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด ใบมอบอำนาจ และสำเนาพาสที่รับรองจากสถานทูตไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่เยอรมัน 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารที่ได้รับทั้งหมดไปยื่นที่สำนักทะเบียนสมรส หรือ Standesamt. 

 • นายทะเบียนจะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ศาลชั้นสูงตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการจดทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย ซึ่งขั้นตอนกสนตรวจสอบอาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ได้ แล้วแต่กรณี 

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า จะต้องให้ทางศาลชั้นสูงยอมรับการหย่าของไทยก่อน การตรวจสอบอาจกินเวลานานถึง 8 สัปดาห์ก็ได้

 

ขั้นตอนที่ 3

 • หลังจากที่ศาลชั้นสูงของเมืองที่ฝ่ายชายอยู่ได้ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว ก็จะส่งคืนไปยังสำนักทะเบียน หรือ Standesamt นายทะเบียนก็จะแจ้งให้คู่หมั้นฝ่ายชายทราบเป็นระยะว่าเรื่องที่ศาลเสร็จแล้ว

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรทันที คือใบ Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung nach §13 Abs. 4 PStG 

 • หนังสือรับรองฉบับนี้ ต้องส่งตัวจริงมาให้คู่หมั้นฝ่ายหญิงทางไปรษณีย์ เพื่อประกอบหลักฐานในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงานที่สถานทูตเยอรมันต่อไป ทั้งนี้ก็ต้องสอบเอวันให้ผ่านก่อนด้วยนะครับ  

 ขั้นตอนที่ 4

 • ก่อนการยื่นวีซ่าแต่งงาน ทุกท่านจะต้องจองคิวผ่านระบบนัดคิวยื่นวีซ่าในเว็บไซด์สถานทูตฯ 

 • คำร้องและเอกสารประกอบต่างๆที่ท่านยื่นไปจะถูกส่งไปยังกองตรวจคนเข้าเมืองของคู่หมั้นฝ่ายชาย หรือ Ausländeramt  ซึ่งจะแจ้งให้ฝ่ายชายทราบและนำหลักฐานมายืนยัน เช่น หลักฐานรายได้ปัจจุบัน และที่พักอาศัยว่ามีสถานภาพทางการเงินมั่นคง

 • ถ้าไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการแต่งงานของทั้งสองฝ่าย ทาง Ausländeramt จะส่งคำตอบการอนุมัติออกวีซ่าแต่งงานให้ฝ่ายหญิงไปยังสถานทูตเยอรมันทางระบบออนไลน์

 • สถานทูตจะพิจารณาอีกรอบก่อนที่จะโทรไปแจ้งให้ฝ่ายหญิงทราบว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว 

บริการเดินเรื่องแบบครบวงจร

กรณีลูกค้าใช้บริการแพ็กเกจจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี ทางเราจะดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเอกสารแต่งงานไปจนถึงวีซ่าได้รับการอนุมัติ

​เพคเกจนี้ รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง 

 • กรอกหนังสือมอบอำนาจกรณีจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

 • กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์ 

 • กรอกคำร้องวีซ่าแต่งงาน ฯลฯ 

 • จัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นวีซ่า 

ในแพ็กเกจรวมอะไรบ้าง

ค่าแปลเอกสาร

กรอกใบมอบอำนาจ

ยื่นรับรองเอกสาร

ส่งเอกสารให้แฟน

ค่าธรรมเนียม

กรอกคำร้องวีซ่า

สิ่งที่ลูกค้าต้องเสียเองต่างหาก

หนังสือมอบอำนาจ

เพื่อยื่นขอจดทะเบียนสมรส

ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง ที่สถานทูตเยอรมัน:

 1. รับรองลายเซ็นหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้แฟนยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี ประมาณ 2000.- บาท

 2. รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย ประมาณ 980.- บาท (1 และ 2 ทำพร้อมกัน

 

ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS จามจุรี สแควร์:

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะยาว ประมาณ 3000.- บาท

 2. ค่าบริการ VFS-Bearbeitungsservice ประมาณ 1400.- บาท

การทำสัตยาบัน

เกี่ยวกับสถานภาพสมรส

การบันทึกคำให้การแบบมีการสาบานเกี่ยวกับสถานภาพสมรส ที่สถานทูตเยอรมนี ต้องนัดหมายล่วงหน้า โดยกรอกข้อมูลในหน้าเว็บสถานทูตโดยตรง!

ระยะเวลารอวีซ่าอนุมัติ

โดยรวมแล้ว คาดเดายากว่า วีซ่าจะอนุมัติเมื่อไหร่ จากข้อมูลสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ อาจจะต้องรอนานถึง 2 เดือน หรือนานกว่านั้นก็เป็นได้!

ต้องทำอย่างไรต่อ?
เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว!

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)     

 2. ทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ประกันเริ่มต้นวันที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี

 3. กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฯ!

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกวีซ่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีตามเบอร์มือถือ หรือ/และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ 

 • หลังจากได้รับเอกสารดังกล่าว (ใบจองตั๋ว/ประกันฯ) แล้ว สถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้ท่าน  

 • หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกรับและส่งคืนโดย VFS Global ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบเร่งด่วน EMS ตามลำดับ

 • ท่านสามารถเช็คสถานะการส่งได้ที่ https://track.thailandpost.co.th เลขทะเบียน EMS จะอยู่ในใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินตอนมายื่นวีซ่า!

 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายการต่างๆบนหน้าสติกเกอร์วีซ่าที่อนุมัติ ทันทีที่ได้รับหนังสือเดินทาง!

bottom of page