top of page
Kirche auf Schneekuppe

บริการด้านวีซ่าออสเตรีย

จ ด ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส  บุ ต ร ติ ด ต า ม ม า ร ด า

งานบริการของเรา

บริการแปลและรับรองเอกสาร

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

 • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

บริการยื่นรับรองเอกสาร
ที่กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นเอกสารแต่งงานหรือเอกสารอื่นๆไปรับรองที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศใช้เวลารับรอง 2 วันทำการ 

บริการแปลและรับรองเอกสาร
เยอรมัน-ไทย-เยอรมัน

บริการแปลเอกสารแต่งงานที่รับรองมาจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว รองานแปล 1-2 วันทำการ แนะนำให้ลูกค้าส่งงานมาทางไลน์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประเมินราคาก่อน เพิ่มไลน์ได้ด้านล่างครับ

บริการยื่นเอกสารต่อ
ที่สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ

บริการยื่นเอกสารแต่งงานที่รับรองมาจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว พร้อมคำแปล และให้ทางสถานทูตออสเตรียรับรองต่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย รอ 2 วันทำการ ช่วงนี้ตอนนัดคิวผ่านทางอีเมลเท่านั้นครับ รอสถานทูตออสเตรียคอนเฟิร์มวันนัด ถึงจะเข้าไปยื่นเอกสารได้ครับ บางวันรอรับได้ในวันเดียวกันเลย

ขั้นตอนจดทะเบียนสมรสในไทย

ยื่นรับรองเอกสาร

หนังสือรับรองสถานภาพสมรสฝ่ายชายที่สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ

จดทะเบียนสมรส

จองคิวล่วงหน้าก่อนไปสำนักงานเขต/อำเภอ สามารถจดทะเบียนสมรสที่ไหนก็ได้

แปลเอกสาร

แปลและนำหนังสือรับรองฝ่ายชายไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

รับรองเอกสาร

ใบสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 รับรองต่อที่กระทรวงฯ นำมาแปล และรับรองสถานทูตฯ

แปลหนังสือเดินทาง

แปลหนังสือเดินทางหน้าแรกฝ่ายชาย และหน้าที่ตรวจลงตราขาเข้า และนำไปรับรองที่กระทรวงฯ

นัดคิวยื่นวีซ่า

สามารถทำการนัดหมายยื่นวีซ่าระยะยาว ประเภท D ที่สถานทูตออสเตรียได้เลย

Euro Bill

ราคาค่าแปล

900,- THB/ต่อหน้า 

 • แปลรับรองเอกสารแบบฟอร์มสแตนดาร์ดทั่วไป เช่นเอกสารแต่งงาน เป็นต้น

 • เอกสารศัพท์กฎหมาย ราคาขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย และความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

 • เอกสารวุฒิการศึกษา ราคาขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

 1. ค่าบริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 2. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 1. ค่าบริการยื่นรับรองเอกสารให้ลูกค้า ที่สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ 

 2. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารแต่งงาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ 

บุตรติดตามมารดา

ด้วยวีซ่าประเภท D แบบ 180 วัน

เดินเรื่องวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปประเทศออสเตรียทุกขั้นตอน

 • แปลรับรองเอกสารบุตรของท่าน

 • บริการยื่น และรับเอกสารคืนที่ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ (ใช้เวลารับรอง 1-2 วันทำการ)

 • บริการยื่น และรับเอกสารคืนที่ สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ (ใช้เวลารับรอง 1-2 วันทำการ)

 • นัดคิวผ่านทางเมล สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าประเภท D แบบ 180 วัน  

 • บริการกรอกคำร้อวีซ่าประเภท D แบบ 180 วัน และจัดเตรียมเอกสารให้บุตรของท่าน

 • บริการประกันเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน

 • บริการขายตั๋วเครื่องบินไปกลับให้ด้วย

 

หนังสือรับรองความประพฤติ

จากประเทศไทย

เราสามารถขอ หนังสือรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมให้ลูกค้าคนไทย และต่างชาติได้ ระยะเวลาดำเนินการด่วนประมาณ 1 สัปดาห์

รับประกันคุณภาพงานของเรา!

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปี! 
เชื่อมั่น รวดเร็ว และชำนาญ!

LogoMajor.jpg

ด้วยความร่วมมือกับ

สำนักงานแปลรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน 
เมเจอร์ ทรานสเลชั่น โซลูชั่นส์ 
กรุงเทพฯ

แปลเอกสารด่วน

บริการแปลและรับรองเอกสาร
จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และจากภาษเยอรมันเป็นภาษาไทย รวดเร็วทันใจ ราคากันเอง 

บริการยื่นรับรอง

บริการยื่นรับรองเอกสารด่วน ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตออสเตรีย พร้อมจัดส่งคืนทางไปรษณีย์

เปลี่ยนนามสกุล

แปลและรับรองเอกสารใบสมรสจากออสเตรีย สำหรับนำไปบันทึกฐานะครอบครัวที่อำเภอ เพื่อเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

จดทะเบียนสมรส

แปลด่วนเอกสารแต่งงาน เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย บริการคัดเอกสารให้ และบริการด้านวีซ่าแบบครบวงจร

bottom of page