Eheschließung im Standesamt

จดทะเบียนสมรส

กั บ ช า ว อ อ ส เ ต รี ย

เอกสารแต่งงาน

ดาวน์โหลด (1).png

งานบริการของเรา

บริการแปลและรับรองเอกสาร

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

  • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

  • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

  • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

  • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

  • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

  • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

  • ทะเบียนสมรส คร. 2

  • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

  • ทะเบียนการหย่า คร. 

  • มรณบัตรของคู่สมรส 

บริการยื่นรับรองเอกสาร
ที่กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นเอกสารแต่งงานหรือเอกสารอื่นๆไปรับรองที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศใช้เวลารับรอง 2 วันทำการ 

บริการแปลและรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารแต่งงานที่รับรองมาจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว รองานแปล 1-2 วันทำการ

บริการยื่นเอกสารต่อ
ที่สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ

บริการยื่นเอกสารแต่งงานที่รับรองมาจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแล้ว พร้อมคำแปล และให้ทางสถานทูตออสเตรียรับรองต่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย รอ 2 วันทำการ

บริการคัดเอกสาร

หนังสือรับรองความประพฤติ

เราสามารถขอ หนังสือใบรับรองความประพฤติ หรือหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมให้ลูกค้าคนไทย และต่างชาติได้ ระยะเวลาดำเนินการด่วนประมาณ 1 สัปดาห์

รับประกันคุณภาพงานของเรา!

ด้วยประสบการณ์หลายสิบปี! 
เชื่อมั่น รวดเร็ว และชำนาญ!

LogoMajor.jpg

ด้วยความร่วมมือกับ

สำนักงานแปลรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน 
เมเจอร์ ทรานสเลชั่น โซลูชั่นส์ 
กรุงเทพฯ

แปลเอกสารด่วน

บริการแปลและรับรองเอกสาร
จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และจากภาษเยอรมันเป็นภาษาไทย รวดเร็วทันใจ ราคากันเอง 

บริการยื่นรับรอง

บริการยื่นรับรองเอกสารด่วน ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตออสเตรีย พร้อมจัดส่งคืนทางไปรษณีย์

เปลี่ยนนามสกุล

แปลและรับรองเอกสารใบสมรสจากออสเตรีย สำหรับนำไปบันทึกฐานะครอบครัวที่อำเภอ เพื่อเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

จดทะเบียนสมรส

แปลด่วนเอกสารแต่งงาน เพื่อขอจดทะเบียนสมรสกับชาวออสเตรีย บริการคัดเอกสารให้ และบริการด้านวีซ่าแบบครบวงจร