top of page
Wolkenkratzer in Bangkok

สมรสกับชาวเยอรมัน

ในประเทศไทย

ขั้นตอนจดทะเบียนสมรสในไทย

บริการแปลเอกสารแต่งงาน จะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง  หรือจะใช้บริการแบบแพคเกจครบวงจร คือ ดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารทั้งหมดสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย

บริการแบบเพคเกจดูแลทุกขั้นตอน

กรณีลูกค้าใช้บริการเพคเกจจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ทางเราจะดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเอกสารแต่งงานไปจนถึงวีซ่าได้รับการอนุมัติ

​เพคเกจนี้ รวมบริการตามรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง

 • กรณีเคยหย่า กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์ 

 • กรอกคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส 

 • จัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นวีซ่าให้ 

เตรียมเอกสารแต่งงานฝ่ายหญิง

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

เอกสารที่เคลือบไม่สามารถรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้อีกต่อไป ต้องคัดใหม่ทุกกรณี!

 • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • คำร้องทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

กรณีฝ่ายหญิงหย่า ขอเพิ่ม

 • แบบฟอร์มคำร้องตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG

 • หนังสือมอบอำนาจ ให้คู่หมั้นฝ่ายชายยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อหน่วยงานศาลเยอรมันเพื่อตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง และรับกลับคืนมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯของฝ่ายชาย เพื่อมาจดทะเบียนสมรสในไทย

 ขั้นตอนที่ 1 

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • นำสำเนาหนังสือเดินทางไทยของคู่หมั้นฝ่ายหญิงไปรับรองด้วย

 • เมื่อสถานทูตรับรองเสร็จ ให้ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปล และสำเนาพาสที่รับรองไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่ประเทศเยอรมนี

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารฝ่ายหญิงไปยื่นที่ Standesamt เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ Ehefähigkeitszeugnis

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงเป็นโสด หนังสือรับรอง Ehefähigkeitszeugnis สามารถออกได้ทันทีหรือภายใน 2 วันทำการ!

 • หากคู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่าแบบตามยอม อาจต้องให้ทางหน่วยงานด้านยุติธรรมของเบอร์ลิน หรือ Senatsverwaltung für Justiz in Berlin หรือศาลชั้นสูงในพื้นที่รับผิดชอบ ยอมรับการหย่าเสียก่อน ถึงจะออกใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้ได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบอาจใช้เวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ บางกรณีนานกว่านั้นก็มี ต้องระบุที่อยู่ปัจจุบันของสามีคนที่หย่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทางศาลจะส่งหนังสือไปยังสามีเก่าว่าไม่ขัดข้องในการที่ศาลดำเนินการตรวจสอบการหย่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาศาลส่งหนังสือไปก็ไม่มีใครตอบ เพราะตามตัวอดีตสามีไม่เจอ แต่ถ้าไม่ตอบหรือเพิกเฉย ก็ถือว่าตามยอม 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 • เมื่อคู่หมั้นฝ่ายชายได้รับหนังสือ Ehefähigkeitszeugnis แล้ว ให้ส่งใบดังกล่าว พร้อมสำเนาพาสของทั้งสองฝ่าย และแบบฟอร์มขอใบ Konsularbescheinigung ไปทางเมลสถานทูต rk-13@bangk.auswaertiges-amt.de ล่วงหน้า เพื่อให้สถานทูตเตรียมออกใบ Konsularbescheinigung รอประมาณทำการ 10 วันทำการ!

 • สถานทูตจะไม่มีการคอนเฟิร์มเมลที่ส่งเข้ามา แต่สถานทูตจะแจ้งให้ทางคู่หมั้นฝ่ายชายทราบทางเมล ทันทีที่ใบ Konsularbescheinigung เสร็จแล้วและพร้อมมารับได้ !

 

ขั้นตอนที่ 4 

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำใบ Ehefähigkeitszeugnis ตัวจริง ไปยื่นที่สถานทูตเยอรมัน จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบ Konsularbescheinigungให้ อย่าลืมว่า ต้องทำการนัดคิวออนไลน์ก่อนเข้าไปรับใบ Konsularbescheinigung แนะนำให้แปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันเป็นภาษาไทย และให้สถานทูตรับรองด้วยเช่นกัน!

 • เมื่อได้รับใบ Konsularbescheinigung แล้ว ทำตามขั้นตอนด้านล่างครับ​​

จองคิวออนไลน์

 • เพื่อนัดรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมนี ที่ช่อง 1 หรือ 3 โดยเลือกรายการ UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG UND EHEANGELEGENHEIT! 

 • เพื่อรับรองสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของแฟนพร้อมคำแปลต่างหาก! ที่ช่อง 14 โดยเลือกรายการ FOTOKOPIEBEGLAUBIGUNG!

Event-Dekoration
 • ก่อนเดินทางเพื่อมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คู่หมั้นฝ่ายชายควรเผื่อเวลามาให้เพียงพอด้วย 

 • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายคิวที่จำเป็นต่างๆกับสถานทูตเยอรมัน และคิวกระทรวงการต่างประเทศ ไว้ล่วงหน้าเลย จะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันในเงื่อนเวลาที่จำกัด!

 • ารเปลี่ยนแปลง และการรอนานที่คาดไม่ถึง จากทางหน่วยงานราชการไทย หรือทางสถานทูตเยอรมัน อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา!

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
ที่เขตบางรัก หรือที่เขต/อำเภออื่น

หลังจากฝ่ายชายไปรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมนีออกให้แล้ว ลูกค้าต้องนำ

 

 1. ใบ Konsularbescheinigung ซึ่งออกให้เป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน และ

 2.  คำแปลหนังสือเดินทางเยอรมันของฝ่ายชาย ไปให้ทางกระทรวงการต่างประเทศ รับรองเสียก่อน ถึงจะสามารถไปจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก หรือที่อำเภอ/เขตอื่นได้

 

 • ลูกค้าต้องจองคิวออนไลน์ที่หน้าเว็บกระทรวงฯ ก่อนนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงฯ

 • หากต้องการรับรองเอกสารแบบด่วนภายในวันเดียว ต้องเลือกบริการ "รับรองแบบด่วน"

 • หากเลือกแบบ "รับรองแบบธรรมดา" ต้องรอถึง 2 วันทำการ! 

การไปจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก หรือที่เขตหรืออำเภออื่นนั้น ลูกค้าต้องจองคิวนัดกับทางเจ้าหน้าที่เขตหรืออำเภอไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย แนะนำให้โทรไปสอบถามที่เขตหรืออำเภอก่อน เพื่อจะได้ทราบคิวว่างที่ชัดเจน ในวันจดทะเบียนสมรส จะต้องพาญาติฝ่ายหญิงมาเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน ส่วนพยานคนที่ 2 จะเป็นใครก็ได้ ให้ล่ามเป็นพยานให้ก็ได้ 

หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ

คู่หมั้นฝ่ายชายต้องจองคิวเพื่อเข้าไปรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง!

แปลพาสเยอรมัน

หนังสือเดินทางเยอรมัน ต้องแปลเป็นไทย และให้ทางสถานทูตรับรองในวันที่ไปรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสด้วย!

กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งคำแปลหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ต้องไปรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมกัน!

จดทะเบียนสมรส

เมื่อรับรองเอกสารทั้งสองอย่างจากกระทรวงแล้ว ลูกค้าสามารถจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ/เขตไหนได้ทันที!
Im Besprechungsraum

ล่ามแปลภาษาเยอรมัน

กรณี ที่คู่หมั้นฝ่ายชายพูดภาษาไทยได้ไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องใช้ล่ามแปลที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาระหว่างทำพิธีจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนที่อำเภอด้วย

จดทะเบียนสมรสแล้ว ไปต่อกันที่ขั้นตอนยื่นวีซ่า

bottom of page