top of page
Ein Tempel der Morgenröte

สมรสกับชาวเยอรมัน

ในประเทศไทย

ขั้นตอนจดทะเบียนสมรสในไทย

บริการแปลเอกสารแต่งงาน ลูกค้าจะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องเองทั้งหมด  หรือจะใช้บริการแบบแพ็กเกจก็ได้ เราดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานฯ

บริการแบบแพ็กเกจดูแลทุกขั้นตอน

กรณีลูกค้าใช้บริการแพ็กเกจจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ทางเราจะดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเอกสารแต่งงานไปจนถึงวีซ่าได้รับการอนุมัติ

​แพ็กเกจนี้ รวมบริการตามรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน กรณีเคยสมรสและหย่าหลายครั้ง ใช้เอกสารทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ทุกครั้ง!

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง

 • กรณีเคยหย่า กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์ 

 • กรอกคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส 

 • จัดเตรียมเอกสารก่อนยื่นวีซ่าให้ 

ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆด้านล่าง ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจด้านบน และต้องเสียต่างหากครับ!

 • การไปรับใบ Konsularbescheinigung จากสถานทูตเยอรมัน (ฝ่ายชายรับด้วยตนเอง!)

 • การไปรับรองนิติกรณ์ใบ Konsularbescheinigung ที่กระทรวงการต่างประเทศ (ยื่นแทนให้ได้!)

 • ในการแปลรับรอง ใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2

 • และในการนำใบสมรสดังกล่าวไปรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ที่สถานทูตฯ (ยื่นแทนให้ได้!)

การเตรียมเอกสารแต่งงาน

เอกสารแต่งงานที่จำเป็นของคู่หมั้นฝ่ายหญิง ให้นำฉบับจริง หรือฉบับคัดแบบสำเนาถูกต้อง มาแปลเป็นภาษาเยอรมัน 

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จะเป็นผู้รับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงเอง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์ บางกรณีก็เสร็จเร็วก่อนกำหนด! 

นอกจากนี้ ยังต้องให้ทางสถานทูตเยอรมัน รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย หน้าที่มีข้อมูลและรูปถ่ายด้วย บางกรณีต้องรับรองสำเนาพาสทุกหน้า! 

บางกรณี สำนักทะเบียนเยอรมันของฝ่ายชาย อาจจะให้คู่หมั้นฝ่ายหญิง ทำการสัตยาบันเกี่ยวกับสถานภาพสมรส ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ เพิ่มเติม! 

ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติฯของฝ่ายชาย 

 ขั้นตอนที่ 1 

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • นำสำเนาหนังสือเดินทางไทยของคู่หมั้นฝ่ายหญิงไปรับรองด้วย

 • เมื่อสถานทูตรับรองเสร็จ ให้ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปล และสำเนาพาสที่รับรองไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่ประเทศเยอรมนี

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารฝ่ายหญิงไปยื่นที่ Standesamt เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ Ehefähigkeitszeugnis

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงเป็นโสด หนังสือรับรอง Ehefähigkeitszeugnis สามารถออกได้ทันทีหรือภายใน 2 วันทำการ!

 • หากคู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่าและเคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อนที่ไม่ใช่คนไทย อาจจะต้องให้ทางหน่วยงานด้านยุติธรรมของเยอรมัน ที่นครเบอร์ลิน ตรวจสอบการหย่าเสียก่อน ถึงจะออกใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้ได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบอาจใช้เวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ บางกรณีนานกว่านั้นก็มี บางทีเจ้าหน้าที่ก็ลัดขั้นตอนไม่ต้องตรวจสอบก็มี!

 

ขั้นตอนที่ 3 

 • เมื่อคู่หมั้นฝ่ายชายได้รับหนังสือ Ehefähigkeitszeugnis แล้ว ให้ส่งใบดังกล่าว พร้อมสำเนาพาสของทั้งสองฝ่าย และแบบฟอร์มขอใบ Konsularbescheinigung ไปทางเมลสถานทูต rk-130@bangk.auswaertiges-amt.de ล่วงหน้า เพื่อให้สถานทูตเตรียมออกใบ Konsularbescheinigung รอประมาณทำการ 10 วันทำการ!

 • สถานทูตจะไม่มีการคอนเฟิร์มเมลที่ส่งเข้ามา แต่สถานทูตจะแจ้งให้ทางคู่หมั้นฝ่ายชายทราบทางเมล ทันทีที่ใบ Konsularbescheinigung เสร็จแล้วและพร้อมมารับได้ !

 

ขั้นตอนที่ 4 

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำใบ Ehefähigkeitszeugnis ตัวจริง ไปยื่นที่สถานทูตเยอรมัน จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบ Konsularbescheinigung ต้องทำการนัดคิวออนไลน์ก่อนเข้าไปรับใบ Konsularbescheinigung แนะนำให้แปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันเป็นภาษาไทย และให้สถานทูตรับรองด้วยเช่นกัน!

จองคิวออนไลน์

 • โปรดทำการนัดหมายในการรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมนี ช่อง 14 ให้ทันเวลา เพราะลูกค้าอาจรอคิวนาน!

 • ส่วนคำแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันสามารถรับรองได้เลยตอนไปรับใบKonsularbescheinigung!

Passagierflugzeug
 • ก่อนเดินทางเพื่อมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คู่หมั้นฝ่ายชายควรเผื่อเวลามาให้เพียงพอด้วย และอย่าลืมเอาใบ Ehefähigkeitszeugnis ฉบับจริงมาด้วย!  

 • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายคิวที่จำเป็นกับสถานทูตเยอรมัน และคิวกระทรวงการต่างประเทศ ไว้ล่วงหน้าให้ทันเวลา จะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันในเงื่อนเวลาที่จำกัด!

 • ารเปลี่ยนแปลง และการรอนานที่คาดไม่ถึง จากทางหน่วยงานราชการไทย หรือทางสถานทูตเยอรมัน อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา!

รับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงฯ

หลังจากฝ่ายชายไปรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมนีออกให้แล้ว ให้ลูกค้านำ

 1. ใบ Konsularbescheinigung ที่ออกให้เป็นภาษาไทยและภาษาเยอรมัน พร้อมกับ

 2. คำแปลหนังสือเดินทางเยอรมันของฝ่ายชาย ไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองต่อเสียก่อน ถึงจะสามารถไปจดทะเบียนสมรสได้!

 • ลูกค้าต้องจองคิวออนไลน์ที่หน้าเว็บกระทรวงฯ ก่อนนำเอกสารไปรับรองต่อที่กระทรวงฯ

 • หากต้องการรับรองเอกสารแบบด่วนให้เสร็จในวันเดียว ต้องเลือกบริการ "รับรองแบบด่วน" (ยื่นช่วงเช้าก่อนเที่ยง รับเอกสารคืนประมาณ 15.00 น.) 

 • หากเลือกแบบ "รับรองแบบธรรมดา" ต้องรอถึง 2 วันทำการ

สำนักทะเบียนเขตบางรัก

ก่อนที่จะไปขอนัดหมายวันจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรักได้นั้น เอกสารทั้งหมดจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงก่อน! คิวกระชั้นชิดมักจะเต็มเร็วและรอนานมาก! แนะนำไปจดที่อื่นดีกว่า! 

สำนักทะเบียนอื่น

หลังจากที่เอกสารผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ก็สามารถไปจดทะเบียนที่อำเภอหรือเขตอื่นไหนก็ได้ทั่วประเทศ! 

Im Besprechungsraum

ล่ามแปลภาษาเยอรมัน

กรณี ที่คู่หมั้นฝ่ายชายพูดภาษาไทยได้ไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องใช้ล่ามแปลในการแปลภาษาระหว่างจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนที่อำเภอด้วย

จดทะเบียนสมรสแล้ว ไปต่อกันที่ขั้นตอน

bottom of page