Verlobtes Paar

สมรสกับชาวเยอรมัน

ในประเทศไทย

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

บริการแปลเอกสารแต่งงาน จะแปลอย่างเดียว แล้วไปเดินเรื่องทั้งหมดด้วยตนเอง  หรือจะใช้บริการแบบแพคเกจครบวงจร คือ ดูแลตั้งแต่แปลเอกสาร ยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ส่งเอกสารไปให้แฟนที่เยอรมัน กรอกคำร้อง นัดคิว จัดเอกสารทั้งหมดสำหรับยื่นวีซ่าแต่งงานในประเทศไทย

เตรียมเอกสารแต่งงานฝ่ายหญิง

เอกสารฉบับจริงทั้งหมดของคู่สมรสฝ่ายหญิง

ใหม่!
เอกสารที่เคลือบไม่สามารถใช้ในการรรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้อีกต่อไป ต้องคัดใหม่ทุกกรณี!

 • หนังสือเดินทาง รับรองโดยสถานทูตเยอรมัน

 • สูติบัตร กรณีหาย ไปคัดจากต้นขั้วก่อน ถ้าต้นขั้วไม่มี ขอหนังสือรับรองการเกิดมาแทน

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทร 14/1 หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน

 • หนังสือรับรองโสด หรือหนังสือรับรองสถานภาพสมรส มีอายุ 6 เดือน

 • คำร้องทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง มีอายุ 6 เดือน

 • ใบเปลี่ยนชื่อตัวทั้งหมด ช. 3 ถ้ามี

 • ใบเปลี่ยนนามสกุลทั้งหมด ช. 1, 2, 5 ฯลฯ ถ้ามี

กรณีหย่า หรือเป็นหม้ายยื่นเอกสารดังนี้ ขอเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

 • ทะเบียนการหย่า คร. 

 • มรณบัตรของคู่สมรส 

กรณีฝ่ายหญิงหย่า ขอเพิ่ม

 • แบบฟอร์มคำร้องตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen nach § 107 FamFG

 • หนังสือมอบอำนาจ ให้คู่หมั้นฝ่ายชายยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อหน่วยงานศาลเยอรมันเพื่อตรวจสอบการหย่าของฝ่ายหญิง และรับกลับคืนมาเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว

ลำดับการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจากประเทศเยอรมนีว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้

 ขั้นตอนที่ 1 

 • แปลเอกสารแต่งงานคู่หมั้นฝ่ายหญิง

 • นำเอกสารแต่งงานไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

 • นำสำเนาหนังสือเดินทางไทยของคู่หมั้นฝ่ายหญิงไปรับรองด้วย

 • เมื่อสถานทูตรับรองเสร็จ ให้ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปล และสำเนาพาสที่รับรองไปให้คู่หมั้นฝ่ายชายที่ประเทศเยอรมนี

 

ขั้นตอนที่ 2 

 • คู่หมั้นฝ่ายชายนำเอกสารที่ได้รับไปยื่นต่อที่สำนักทะเบียนสมรส หรือ Standesamt เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ Ehefähigkeitszeugnis

 • กรณีที่คู่หมั้นฝ่ายหญิงเป็นโสด หนังสือรับรอง Ehefähigkeitszeugnis สามารถออกได้ทันทีหรือภายใน 2 วันทำการ!

 • หากคู่หมั้นฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่าแบบตามยอม ต้องให้ทางหน่วยงานด้านยุติธรรมของเบอร์ลิน หรือ Senatsverwaltung für Justiz in Berlin หรือศาลชั้นสูงในพื้นที่รับผิดชอบ ยอมรับการหย่าเสียก่อน ถึงจะออกใบ Ehefähigkeitszeugnis ให้ได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบอาจใช้เวลา 3 ถึง 8 สัปดาห์ บางกรณีนานกว่านั้นก็มี ต้องระบุที่อยู่ปัจจุบันของสามีคนที่หย่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทางศาลจะส่งหนังสือไปยังสามีเก่าว่าไม่ขัดข้องในการที่ศาลดำเนินการตรวจสอบการหย่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาศาลส่งหนังสือไปก็ไม่มีใครตอบ เพราะตามตัวอดีตสามีไม่เจอ แต่ถ้าไม่ตอบหรือเพิกเฉย ก็ถือว่าตามยอม 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 • เมื่อคู่หมั้นฝ่ายชายได้รับหนังสือ Ehefähigkeitszeugnis แล้ว ให้ส่งใบดังกล่าว พร้อมสำเนาพาสของทั้งสองฝ่าย และแบบฟอร์มขอใบ Konsularbescheinigung ไปทางเมลสถานทูต rk-13@bangk.auswaertiges-amt.de ล่วงหน้า เพื่อให้สถานทูตเตรียมออกใบ Konsularbescheinigung ไว้ให้ ซึ่งจะใช้เวลาทำการ 10 วันทำการ!

 • สถานทูตจะไม่มีการคอนเฟิร์มเมลที่ส่งเข้ามา แต่สถานทูตจะแจ้งให้ทางคู่หมั้นฝ่ายชายทราบทางเมล ทันทีที่ใบ Konsularbescheinigung เสร็จแล้วและพร้อมมารับได้ !

 

ขั้นตอนที่ 4 

 • ให้คู่หมั้นฝ่ายชายนำใบ Ehefähigkeitszeugnis ตัวจริง ไปยื่นที่สถานทูตเยอรมัน จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบ Konsularbescheinigung สถานทูตจะออกเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมันให้ อย่าลืมว่า ต้องทำการนัดคิวออนไลน์ก่อนเข้าไปรับใบ Konsularbescheinigung และต้องแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันเป็นภาษาไทย และให้สถานทูตรับรองด้วยเช่นกัน!

 • Links นัดคิวออนไลน์: เลือก LEGALISATION แล้วเลือก UNTERSCHRIFTSBEGLAUBIGUNG

 • https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do;jsessionid=61ACAC471E007644BED867E331769D8B?request_locale=de&locationCode=bangk

 • เมื่อได้รับใบ Konsularbescheinigung แล้ว จะต้องนำใบ Konsularbescheinigung และสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมัน ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อน! ซึ่งก็ต้องจองคิวออนไลน์เช่นกัน

 • Links นัดคิวออนไลน์กระทรวง: https://qlegal.consular.go.th/ ถึงจะไปจดทะเบียนสมรส ที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่อำเภอหรือเขตอื่นได้!

 • โปรดทราบ การจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ฝ่ายหญิงจะต้องนำพยานที่เป็นญาติของตนเองมาด้วยอย่างน้อย 1 คน! ส่วนพยานคนที่ 2 สามารถให้ใครเป็นแทนก็ได้ เช่นล่าม หรือบุคคลที่รอคิวจดทะเบียนสมรสคู่ถัดไป

 ขั้นตอนที่ 5 

 • หลังจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว คู่สมรสจะได้รับ ใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 อย่างละ 2 ชุด 

 • หากมีบุตรร่วมกัน ให้ใส่ชื่อ วันเดือนปีเกิดบุตรในทะเบียนสมรสด้านหลัง คร. 2 ไปด้วย!

 • เอกสารนี้ต้องนำไปให้สถานทูตเยอรมันรับรองไม่ปลอมแปลงด้วย ซึ่งจะสามารถรับรองได้ทันทีภายใน 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มีเวลา เราสามารถนำไปรับรองให้ได้ 

 • กรณีที่ฝ่ายหญิงเลือกใช้นามสกุลของฝ่ายชาย หรือเปลี่ยนการใช้คำนำหน้านาม ต้องกลับไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ก่อนที่จะไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ตามลำดับ

 • การที่ฝ่ายหญิงจะยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสไปอยู่เยอรมันได้นั้น ต้องสอบภาษาเยอรมันระดับ เอวัน ให้ได้ก่อน และในวันยื่นวีซ่าก็ต้องแสดงใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 ฉบับจริงให้แผนกวีซ่าดูด้วย

Flugzeuge
 • ก่อนเดินทางเพื่อมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คู่หมั้นฝ่ายชายควรเผื่อเวลามาให้เพียงพอด้วย โดยเฉพาะมาในช่วงโควิดแค่ 1 - 2 สัปดาห์ ไม่ทันแน่นอน!

 • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายคิวที่จำเป็นต่างๆกับสถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ไว้ล่วงหน้าเลย เพื่อจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันในเงื่อนเวลาที่จำกัด!

 • การเปลี่ยนแปลง และการรอนานที่คาดไม่ถึง จากทางหน่วยงานราชการไทย หรือทางสถานทูตเยอรมัน อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา!

ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG AUS DEUTSCHLAND KANN NICHT FÜR DIE HEIRAT in THAILAND VERWENDET WERDEN!

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
ที่เขตบางรัก หรือที่เขต/อำเภออื่น

หลังจากที่ฝ่ายชายไปรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมันออกให้แล้ว ลูกค้าต้องนำใบดังกล่าว ไปให้ทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อนที่จะมาจดทะเบียนที่เขตบางรัก หรือไปจดที่อื่น หากต้องการจะรอการรับรองเอกสารแบบด่วนเสร็จภายในวันเดียว ลูกค้าจะต้องไปถึงกระทรวงก่อน 9:30 น. หลังจากเวลานั้น จะต้องรอ 2วันทำการนะครับ

 

การไปจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ต้องทำการจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้า ในวันจดทะเบียนสมรส จะต้องพาญาติฝ่ายหญิงมาเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน ส่วนพยานคนที่ 2 จะเป็นใครก็ได้ ให้ล่ามเป็นพยานให้ก็ได้ 

 

ล่าสุด! ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถมาจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่เขตอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดตัวแอพด้านล่าง "BMAQ-APPS" เพื่อทำการจองคิวที่เขตตามวันเวลาที่ต้องการโดยเปิดเข้าไปหน้า APPS แล้วทำตามขั้นตอน:

 

 • เลือก "นัดล่วงหน้า" เลือก "สำนักงานเขต

 • เลือกบริการ "ทะเบียนทั่วไป"

 • เลือก "วันเวลาที่ว่าง" เลือก "รับ QR Code"

 • แล้วนำ QR Code ไปสแกนตอนเดินทางไปที่สำนักงานเขต ตามวันเวลาที่เลือกไว้ในระบบนะครับ

Arbeiten am Computer

การรับรองหนังสือเดินทางคู่สมรส!

ไม่ว่าลูกค้าประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่สำนักทะเบียนใดก็ตาม ต้องแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของคู่สมรสฝ่ายชาย แล้ว ให้สถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองต่างหากก่อนด้วย!
 
ถึงแม้ว่าทางสถานทูตเยอรมันได้ทำการแปลและรับรองสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายชาย และได้เย็บติดไปกับใบ Konsularbescheinigung มาด้วยแล้วก็ตาม! ควรสอบถามเจ้าหน้าที่อำเภอนั้นๆก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลานะครับ!  

บริการแบบเพคเกจดูแลทุกขั้นตอน

กรณีลูกค้าใช้บริการเพคเกจจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ทางเราจะดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมเอกสารแต่งงานไปจนถึงวีซ่าได้รับการอนุมัติ

​เพคเกจนี้ รวมบริการตามรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง

 • กรณีเคยหย่า กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์

 • กรอกคำร้องวีซ่าแต่งงาน ฯลฯ

 • จัดเอกสารยื่นวีซ่า

 • รับวีซ่าแทนให้ได้ แล้วแต่กรณี

Im Besprechungsraum

ล่ามแปลภาษาเยอรมัน

กรณี ที่คู่หมั้นฝ่ายชายพูดภาษาไทยได้ไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องใช้ล่ามแปลที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาระหว่างทำพิธีจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนที่อำเภอด้วย