top of page

บริการของเรา

ตามหลักแล้ว เด็กลูกครึ่งที่เกิดในประเทศเยอรมนี ต้องให้บิดมารดาไปแจ้งเกิดที่สถานทูตไทย หรือกงสุงไทยในประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ ก็สามารถนำสูติบัตรเยอรมันมาแจ้งเกิดย้อนหลังที่ประเทศไทยได้ เช่นกัน

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

ประการแรก ต้องมีการยื่นคำร้องการแจ้งเกิดบุตรที่เขตหรืออำเภอก่อน เพื่อให้เด็กได้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ก็จะนำชื่อเด็กเข้าระบบทะเบียนบ้าน (เล่มสีน้ำเงิน) หลังจากนั้น เด็กก็จะได้บัตรประชาชนไทย

เท่ากับว่า เด็กถือสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว และสามารถขอหนังสือเดินทางไทยได้ตามปกติ

โปรดทราบ!

เป็นไปได้ ที่ต้องมีการส่งเรื่องไปตรวจสอบที่สถานทูตไทย นครเบอร์ลิน ในการนำสูติบัตรเยอรมันมาแจ้งเกิดที่ประเทศไทย ซึ่งการตรวจสอบนี้จะทำผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ และอาจใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกัน!  

ค่าบริการ

งานบริการสำหรับสูติบัตรเยอรมัน

 • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

 • แปลสูติบัตรเยอรมัน พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

 • ยื่นคำแปลสูติบัตรเยอรมัน เพื่อรับรองนิติกรณ์ต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

 • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS

5.500,- THB 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สูติบัตรเยอรมัน หรือเอกสารคัดจากทะเบียนการเกิดฉบับจริง!

 • สำเนาหนังสือเดินทางเด็ก แปลรับรองจากสถานทูตเยอรมันและกระทรวง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดาเด็ก

 • สำเนาหนังสือเดินทางไทยของมารดาเด็ก

 • สำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของบิดาเด็ก

 • ใบสมรสของบิดามารดาเด็ก ฉบับจริง ถ้ามี

 • มรณบัตร กรณี บิดาหรือมารดาเด็กเสียชีวิตแล้ว  

bottom of page