top of page
Unterzeichnen eines Vertrages

สัญญาก่อนสมรส

จดทะเบียนในประเทศไทย

การทำสัญญาก่อนสมรส

ตรงกันข้ามกับกฎหมายเยอรมัน การทำสัญญาก่อนสมรสในประเทศไทยนั้น จะต้องทำก่อนการจดทะเบียนสมรสทุกกรณี และแนบไปกับบันทึกทะเบียนสมรส คร. 2 ด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่น

ลูกค้าที่ได้ทำสัญญาก่อนสมรสมา ให้เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

  • สัญญาก่อนสมรสที่ทำโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องออกให้ทั้งหมด 3 ฉบับ สำหรับฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย และนายทะเบียน

  • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้ทำหนังสือสัญญาก่อนสมรส

  • จำเป็นต้องใช้พยานที่เป็นญาติฝ่ายหญิง จำนวน 2 คน

  • หนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่าย และบัตรประชาชนฝ่ายหญิง

  • และใบเปลี่ยนชื่อต่างๆ ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้านฝ่ายหญิง ฯลฯ

หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ

คู่หมั้นฝ่ายชายต้องจองคิวเพื่อเข้าไปรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง!

แปลพาสเยอรมัน

หนังสือเดินทางเยอรมัน ต้องแปลเป็นไทย และให้ทางสถานทูตรับรองในวันที่ไปรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรสด้วย!

กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งคำแปลหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ต้องไปรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมกัน!

จดทะเบียนสมรส

เมื่อรับรองเอกสารทั้งสองอย่างจากกระทรวงแล้ว ลูกค้าสามารถจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ/เขตไหนได้ทันที!
Im Besprechungsraum

ล่ามแปลภาษาเยอรมัน

กรณี ที่คู่หมั้นฝ่ายชายพูดภาษาไทยได้ไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องใช้ล่ามแปลที่มีประสบการณ์ในการแปลภาษาระหว่างจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอด้วย

bottom of page