วีซ่าติดตามคู่สมรส

ไปพำนักที่ประเทศเยอรมนี

วีซ่าติดตามคู่สมรส

หลังจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่เขต/ อำเภออื่นแล้ว ก็สามารถนัดคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่ VFS จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ได้เลย 

ทั้งนี้ก็ต้องนำหลักฐาน
ใบสอบผ่านภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอวัน และใบสำคัญการสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 ที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงมาประกอบหลักฐานในคำร้องวีซ่าด้วย 

01

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง:

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • หรือ ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน ในกรณีที่ลูกค้าได้ไปจดทะเบียนสมรสช่วงที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนีมา! (ไม่ต้องรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง)

 • หรือ ใบสำคัญการสมรสเดนมาร์ก ในกรณีที่ลูกค้าได้ไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์กช่วงที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนี! (ไม่ต้องรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง)

02

นัดคิวออนไลน์เพื่อเตรียมยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้:

 • หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและใหม่ รูปถ่าย 2 ใบ (ถ่ายที่ VFS Chamchuri ได้ครับ)

 • แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า 2 ชุด

 • หลักฐานสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A1 หรือเทียบเท่า

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 และคำแปลภาษาเยอรมัน หรือ ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน หรือ ใบสำคัญการสมรสเดนมาร์ก แล้วแต่กรณี

 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส 

 • กรณีคู่สมรสไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมัน บัตร Aufenthaltstitel-Karte และทะเบียนบ้านเยอรมัน

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านี้ ฟรี กรณีสามีเป็นชาวเยอรมัน!

Vertikaler Aktenschrank

„ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ให้ลูกค้าไปยื่นคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรส ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global จามจุรี สแควร์! ซึ่งสามารถเดินจากสำนักงานแปลของเราไปเพียง 2-3 นาที"

ต้องทำอย่างไรต่อ?
เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว!

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)     

 2. ทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ประกันเริ่มต้นวันที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี

 3. กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฯ!

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกวีซ่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีตามเบอร์มือถือ หรือ/และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ 

 • หลังจากได้รับเอกสารดังกล่าว (ใบจองตั๋ว/ประกันฯ) แล้ว สถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้ท่าน  

 • หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกรับและส่งคืนโดย VFS Global ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบเร่งด่วน EMS ตามลำดับ

 • ท่านสามารถเช็คสถานะการส่งได้ที่ https://track.thailandpost.co.th เลขทะเบียน EMS จะอยู่ในใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินตอนมายื่นวีซ่า!

 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายการต่างๆบนหน้าสติกเกอร์วีซ่าที่อนุมัติ ทันทีที่ได้รับหนังสือเดินทาง!

Wald im Winter

การขอวีซ่าติดตามคู่สมรส

ใครที่เดินทางไปประเทศเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วได้จังหวะจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี หรือประเทศเดนมาร์กมาก็ตาม เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ไปบันทึกฐานะครอบครัวคร. 22 ก่อน แล้วนัดคิวยื่นคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรสที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global Chamchuri Square กรุงเทพฯ 

 

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ถึงจะไปจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี หรือประเทศเดนมาร์กมาแล้ว ก็ไม่สามารถแปลงวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นวีซ่าระยะยาวได้เสมอไป ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของคู่สมรสฝ่ายชายนั้นด้วย!