วีซ่าติดตามคู่สมรส

ไปพำนักที่ประเทศเยอรมัน

การยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสระยะยาว

วีซ่าระยะยาวสำหรับประเทศเยอรมัน: หลังจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่เขต/ อำเภออื่นแล้ว ก็สามารถนัดคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯได้เลย ทั้งนี้ก็ต้องนำหลักฐานใบสอบผ่านภาษาเยอรมัน เอวัน และใบสำคัญการสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 ที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงแล้วมาประกอบคำร้องด้วย 

01

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง:

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

นามสกุลหลังจดทะเบียนสมรส

02

กรณีเลือกใช้นามสกุลฝ่ายชายเป็นนามสกุลสมรส:

 • ให้ฝ่ายหญิงกลับไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่เสียก่อน

 • เปลี่ยนคำนำหน้า "นาง" หรือ "นางสาว" ถ้ามี

 • หลังจากนั้น ถึงจะมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

03

นัดคิวออนไลน์เพื่อเตรียมยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้:

 • หนังสือเดินทาง

 • แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าที่กรอกแล้ว 2 ชุด

 • หลักฐานการสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A1

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 ที่ผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตฯ พร้อมคำแปลเป็นภาษาเยอรมัน แล้ว

 • สำเนาหนังสือเดินทางสามีฝ่ายหญิง 

 • กรณีสามีเป็นชาวต่างชาติ บัตร Aufenthaltstitel-Karte

การรับวีซ่าที่สถานทูต

01 หนังสือเดินทาง 

02 ตั้๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋ว

แผนกวีซ่าจะเป็นฝ่ายโทรไปแจ้งบอกลูกค้าเองตามเบอร์ที่ให้ไว้ ถ้าวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถเข้ามารับวีซ่าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคาร โดยไม่ต้องทำการนัดหมายในช่วงเช้าเวลา 8:30 น. ที่แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมันได้เลย

ไม่ต้องใช้หลักฐานภาษาระดับ เอวัน

กรณีคู่สมรสไม่ใช่คนเยอรมัน และถือสัญชาติในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป