วีซ่าติดตามคู่สมรส

ไปพำนักที่ประเทศเยอรมนี

การยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสระยะยาว

วีซ่าระยะยาวสำหรับประเทศเยอรมัน: หลังจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่เขต/ อำเภออื่นแล้ว ก็สามารถนัดคิวยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯได้เลย 

ทั้งนี้ก็ต้องนำหลักฐานใบสอบผ่านภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอวัน และใบสำคัญการสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 ที่ผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงแล้วมาประกอบคำร้องด้วย
 

01

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง:

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • หรือ ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน ในกรณีที่ลูกค้าได้ไปจดทะเบียนสมรสช่วงที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนีมา! (ไม่ต้องรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง)

 • หรือ ใบสำคัญการสมรสเดนมาร์ก ในกรณีที่ลูกค้าได้ไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์กช่วงที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนี! (ไม่ต้องรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง)

นามสกุลหลังจดทะเบียนสมรส

กรณีเลือกใช้นามสกุลฝ่ายชายเป็นนามสกุลสมรส:

 • ให้ฝ่ายหญิงกลับไปเปลี่ยนบัตรประชาชนที่อำเภอหรือเขตที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่เสียก่อน

 • เปลี่ยนคำนำหน้า "นาง" หรือ "นางสาว" ถ้ามี

 • หลังจากนั้น ถึงจะมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

02

03

นัดคิวออนไลน์เพื่อเตรียมยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้:

 • หนังสือเดินทาง

 • แบบฟอร์มคำร้องวีซ่าที่กรอกแล้ว 2 ชุด

 • หลักฐานการสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A1

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 และทะเบียนสมรส คร. 2 ที่ผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตฯ พร้อมคำแปลเป็นภาษาเยอรมัน แล้ว

 • สำเนาหนังสือเดินทางสามีฝ่ายหญิง 

 • กรณีสามีเป็นชาวต่างชาติ บัตร Aufenthaltstitel-Karte

การรับวีซ่าที่สถานทูต

01 หนังสือเดินทาง 
02 ตั้๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋ว

แผนกวีซ่าจะเป็นฝ่ายโทรไปแจ้งบอกลูกค้าเองตามเบอร์ที่ให้ไว้ ถ้าวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถเข้ามารับวีซ่าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคาร โดยไม่ต้องทำการนัดหมายในช่วงเช้าเวลา 8:30 น. ที่แผนกวีซ่า สถานทูตเยอรมันได้เลย

Hochzeitsdeko

การขอวีซ่าติดตามคู่สมรส

ใครที่เดินทางไปประเทศเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วได้จังหวะจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี หรือประเทศเดนมาร์กมาแล้ว จะต้องกลับมายื่นคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรสที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน เพราะในทางปฏิบัติ นั้น ไม่สามารถแปลงวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นวีซ่าระยะยาวได้เสมอไป ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของคู่สมรสฝ่ายชายนั้นด้วย!