top of page
Asian female tourist waiting in line at an airport

วีซ่าติดตามคู่สมรส

ไปพำนักที่ประเทศเยอรมนี

วีซ่าติดตามคู่สมรส

หลังจดทะเบียนสมรส และบางกรณีหลังเปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสที่ VFS จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ได้เลย 

01

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

แปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง:

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 ละทะเบียนสมรส คร. 2 (กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย!)

 • หรือ ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน กรณีที่ลูกค้าไปจดทะเบียนสมรสช่วงที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนีมา! (ไม่ต้องรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง)

02

นัดคิวออนไลน์เพื่อเตรียมยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้:

 • หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและใหม่ 

 • ใบสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับ A1 หรือเทียบเท่า

 • ใบสำคัญการสมรส คร. 3 ทะเบียนสมรส คร. 2 และคำแปลภาษาเยอรมัน หรือ ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน หรือ ใบสำคัญการสมรสเดนมาร์ก แล้วแต่กรณี

 • สำเนาหนังสือเดินทางคู่สมรส 

 • กรณีคู่สมรสไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมัน สำเนาบัตร Aufenthaltstitel-Karte และทะเบียนบ้านเยอรมัน

กรณีไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์กมา!

ใบสมรสเดนมาร์กฉบับจริง ต้องนำมายื่นตอนขอวีซ่าติดตามคู่สมรสด้วย! ใบสมรสเดนมาร์กนี้ไม่จำเป็นต้องนำมารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง! 

ลูกค้าสามารถยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรสได้ทันทีเมื่อเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนี หากลูกค้าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส และใช้คำนำหน้าปัจจุบันต่อไป! 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการบันทึกฐานะครอบครัว คร. 22 อยู่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ก็ตาม!

การยื่นคำร้องวีซ่าติดตามครอบครัว ต้องไปยื่นที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global จามจุรี สแควร์ ซึ่งเดินจากสำนักงานแปลของเราไปเพียง 2-3 นาทีเท่านั้น!

นับจากนี้ ค่าบริการของ VFS จำนวน 1400.- บาท ลูกค้าจะต้องชำระทันที เมื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าผ่านระบบจองคิวออนไลน์! 

ในวันยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส ลูกค้าจะต้องนำใบสอบผ่านภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน A1 ตัวจริง มาแสดงด้วย ไม่สามารถนำมายื่นทีหลังได้!

ในการขอวีซ่าระยะยาว แผนกวีซ่าสถานทูตจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า หากคู่สมรสของลูกค้าถือสัญชาติเยอรมัน!

E6C08AC8-6372-444D-A79F-7B2C1F6AE324.jpeg

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าระยะยาว

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าระยะยาว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน

 

คำร้องวีซ่าระยะยาวของท่านจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเยอรมันในพื้นที่ๆท่านจะเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

หลังการตรวจสอบคำร้องของท่านแล้ว ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลวีซ่าให้ทางสถานทูตฯทราบ และหลังจากนั้น สถานทูตฯ จึงจะพิจารณาตัดสินคำร้องของท่านเป็นลำดับสุดท้ายครับ!

ต้องทำอย่างไรต่อ?
เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว!

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)     

 2. ทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ประกันเริ่มต้นวันที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี

 3. กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฯ!

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกวีซ่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีตามเบอร์มือถือ หรือ/และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ 

 • หลังจากได้รับเอกสารดังกล่าว (ใบจองตั๋ว/ประกันฯ) แล้ว สถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้ท่าน  

 • หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกรับและส่งคืนโดย VFS Global ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบด่วน EMS ตามลำดับ

 • ท่านสามารถเช็คสถานะการส่งได้ที่ https://track.thailandpost.co.th เลขทะเบียน EMS จะอยู่ในใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินตอนมายื่นวีซ่า!

 • โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายการบนหน้าสติกเกอร์วีซ่าทันทีที่ได้รับเล่ม!

Wald im Winter

การขอวีซ่าติดตามคู่สมรส

ใครที่เดินทางไปประเทศเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วได้จังหวะจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี หรือประเทศเดนมาร์กมาก็ตาม เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้ไปบันทึกฐานะครอบครัวคร. 22 ก่อน แล้วนัดคิวยื่นคำร้องวีซ่าติดตามคู่สมรสที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global Chamchuri Square กรุงเทพฯ 

 

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ถึงจะไปจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี หรือประเทศเดนมาร์กมาแล้ว ก็ไม่สามารถแปลงวีซ่าเยี่ยมเยือนให้เป็นวีซ่าระยะยาวได้เสมอไป ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของคู่สมรสฝ่ายชายนั้นด้วย!

bottom of page