บริการแบบแพ็คเกจ

จดทะเบียนสมรส และ บุตรติดตามมารดา

บริการแบบแพ็คเกจ

สำหรับท่านที่สนใจบริการแบบครบวงจร เรามีแพ็คเกจสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยหรือในประเทศเยอรมัน รวมไปถึงการเดินเรื่องบุตรติดตามมารดาแบบครบวงจร และดูแลคู่สมรสหรือบุตรของท่านไปจนได้รับวีซ่าทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

Euro Bill

ราคาค่าแปล

 • แปลรับรองเอกสารแบบฟอร์มสแตนดาร์ดเรียบง่ายทั่วไป เช่น เอกสารแต่งงาน เป็นต้น

 • เอกสารศัพท์กฎหมาย ราคาขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย และความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

 • เอกสารวุฒิการศึกษา ราคาขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

โอนสะดวกรวดเร็วด้วย

wise.jpg

กรณี เป็นโสด
ไม่เคย/มีเปลี่ยนชื่อ

ราคาแพ็คเกจ เอ

รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง 

 • กรอกหนังสือมอบอำนาจกรณีจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์

 • กรอกคำร้องวีซ่าแต่งงาน ฯลฯ

 • จัดเอกสารยื่นวีซ่า

กรณี หย่าแล้ว
ไม่เคย/มีเปลี่ยนชื่อ

ราคาแพ็คเกจ บี

​รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารแต่งงาน

 • รับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทย

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ 

 • คัดคำร้องทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง

 • กรอกหนังสือมอบอำนาจกรณีจดทะเบียนสมรสที่เยอรมัน

 • กรอกคำร้องเพื่อขอตรวจสอบทะเบียนหย่า

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์

 • กรอกคำร้องวีซ่าแต่งงาน ฯลฯ

 • จัดเอกสารยื่นวีซ่า

Sale Ends Tomorrow

บุตรติดตามมารดา
ไม่เคย/มีเปลี่ยนชื่อ

ราคาแพ็คเกจ ซี

รวมค่าใช้จ่ายรายการดังต่อไปนี้:

 • แปลเอกสารของบุตร

 • ค่ารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

 • ทำหนังสือมอบอำนาจ บางกรณี

 •  ยื่นรับรองเอกสารและรับกลับคืนที่สถานทูตฯ

 • นัดคิววีซ่าออนไลน์ 

 • กรอกคำร้องวีซ่าบุตรติดตามมารดา

 • จัดเอกสารยื่นวีซ่า

 • พาบุตรของท่านไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน

ถ้าลูกค้าเริ่มต้นเดินเรื่องวันนี้ ก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า วีซ่าจะออกภายในช่วง 4 ถึง 6 เดือนข้างหน้าโดยประมาณ!  

- MAJOR TRANSLATION SOLUTIONS -

LogoMajor.jpg