Podium

บริการล่ามแปลเยอรมัน

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

บริการล่ามภาษาเยอรมัน

บริการล่ามแปลภาษาเยอรมันโดยตรง ที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือสำนักงานเขตอื่นในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง ล่ามแปลของเรามีประสบการณ์การเป็นล่ามแปลให้กับสำนักทะเบียนเขตบางรักมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ
086/898-9889
ล่ามแปลเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ
คุณจูน เสลากุล

Hochzeitsdeko

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
ที่เขตบางรัก หรือที่เขต/อำเภออื่น

หลังจากที่ฝ่ายชายไปรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมันออกให้แล้ว ลูกค้าต้องนำใบดังกล่าว ไปให้ทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อนที่จะมาจดทะเบียนที่เขตบางรัก หรือไปจดที่อื่น หากต้องการจะรอการรับรองเอกสารแบบด่วนเสร็จภายในวันเดียว ลูกค้าจะต้องไปถึงกระทรวงก่อน 9:30 น. หลังจากเวลานั้น จะต้องรอ 2วันทำการนะครับ

 

การไปจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ต้องทำการจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้า ในวันจดทะเบียนสมรส จะต้องพาญาติฝ่ายหญิงมาเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน ส่วนพยานคนที่ 2 จะเป็นใครก็ได้ ให้ล่ามเป็นพยานให้ก็ได้ 

 

ล่าสุด! ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถมาจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ณ สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่เขตอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดตัวแอพด้านล่าง "BMAQ-APPS" เพื่อทำการจองคิวที่เขตตามวันเวลาที่ต้องการโดยเปิดเข้าไปหน้า APPS แล้วทำตามขั้นตอน:

 

  • เลือก "นัดล่วงหน้า" เลือก "สำนักงานเขต

  • เลือกบริการ "ทะเบียนทั่วไป"

  • เลือก "วันเวลาที่ว่าง" เลือก "รับ QR Code"

  • แล้วนำ QR Code ไปสแกนตอนเดินทางไปที่สำนักงานเขต ตามวันเวลาที่เลือกไว้ในระบบนะครับ

Arbeiten am Computer

การรับรองหนังสือเดินทางคู่สมรส!

ไม่ว่าลูกค้าประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่สำนักทะเบียนใดก็ตาม ต้องแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของคู่สมรสฝ่ายชาย แล้ว ให้สถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองต่างหากก่อนด้วย!
 
ถึงแม้ว่าทางสถานทูตเยอรมันได้ทำการแปลและรับรองสำเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายชาย และได้เย็บติดไปกับใบ Konsularbescheinigung มาด้วยแล้วก็ตาม! ควรสอบถามเจ้าหน้าที่อำเภอนั้นๆก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลานะครับ!  

Aussenministerium_Bangkok.jpg

บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

เรามีบริการนำใบ Konsularbescheinigung ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ ให้ลูกค้าแทนได้ คู่สมรสฝ่ายชายจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราที่สำนักงาน หรือส่งไปรษณีย์มาก็ได้!

  1. หนังสือมอบอำนาจที่คู่สมรสฝ่ายชายเซ็นแล้ว (เราส่งไปให้ทางเมลได้)

  2. ใบ Konsularbescheinigung ฉบับจริง!

  3. สำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันหน้าแรก สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีการลงตราวีซ่าขาเข้าล่าสุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องบนทุกหน้าด้วย

  4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสไทยฝ่ายหญิง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย!

 

หลังจากที่เราได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินค่าบริการและธรรมเนียมในการรับรองใบ Konsularbescheinigung เป็นจำนวน 3500,- THB เราจะได้ส่งทีมงานไปดำเนินการให้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ และสามารถเข้ามารับเอกสารของท่านได้ที่สำนักงานแปลโดยตรง หรือจะให้เราจัดส่ง EMS กลับไปตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้เช่นกัน

Ringe

โปรดทราบ สำนักทะเบียนสมรสในแต่ละพื้นที่ มีข้อปฏิบัติในการกำหนดกฎเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

- MAJOR TRANSLATION SOLUTIONS -

LogoMajor.jpg