Tippen auf dem Computer

เ ป ลี่ ย น น า ม ส กุ ล

ในประเทศไทย ทำบัตรและพาสใหม่

งานบริการของเรา

One-Stop-Service

ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นงานบริการแบบเพคเกจของเรา คือ การแปลรับรองเอกสารใบสมรส นำไปรับรองต่อที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และ การรับรองด่านสุดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดไปจนถึงการจัดส่งเอกสารที่ดำเนินการแล้วทั้งหมดทาง EMS กลับไปยังผู้รับฝ่ายหญิง เพื่อนำไปเปลี่ยนนามสกุล บันทึกฐานะครอบครัว ฯลฯ ต่อไป

01

แปลเอกสาร

ใบสมรสเยอรมัน/ ใบสมรสฉบับหลายภาษา:

 1. ให้ลูกค้านำใบสมรสเยอรมัน หรือใบสมรสฉบับหลายภาษาตัวจริงมายื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ให้ดำเนินการล่วงหน้าได้

 2. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางไทยฝ่ายหญิง และของคู่สมรสเยอรมันมาด้วย อย่างละ 1 ชุด

 3. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย 1 ชุด

 4. กรอกใบมอบอำนาจที่ทางสำนักงานแปลส่งให้เซ็นสำหรับสถานทูตเยอรมัน และกระทรวงฯอย่างละ 1 ชุด 

รับรองเอกสาร

ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ:

 1. ยื่นเอกสารคำแปลพร้อมใบสมรสตัวจริงให้ทางสถานทูตเยอรมันรับรอง

 2. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 วัน 

02

03

รับรองเอกสารต่อ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ:

 1. ยื่นคำแปลใบสมรสที่ทางสถานทูตเยอรมันรับรองมา แล้วไปยื่นรับรองต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

 2. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปตามที่อยู่ในประเทศไทยของลูกค้าทาง EMS หรือ Kerry Express 

 3. ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน

บันทึกฐานะครอบครัว

ที่อำเภอหรือเขตตามทะเบียนบ้านของลูกค้า:

 1. ยื่นคำแปลใบสมรสเยอรมันที่ผ่านการรับรองมาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการบันทึกสถานภาพของตนเอง ต้องนำพยานไปด้วย 2 คน

 2. อำเภอหรือเขตจะออกใบ บันทึกฐานะครอบครัว คร. 22 เกี่ยวกับการสมรส ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ออกหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล กรณีสมรส ฟอร์ม ช. 5 ไว้เป็นหลักฐานตามลำดับ

 3. หลังจากนั้น ก็สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้เลย

04

หมายเหตุ:

ขั้นตอนสุดท้ายนั้น ลูกค้าต้องดำเนินการด้วยตนเองที่อำเภอหรือเขตตามทะเบียนบ้านปัจจุบันของลูกค้า ในส่วนของการบันทึกฐานะครอบครัวนั้น ลูกค้าสามารถทำที่อำเภอไหนเขตไหนก็ได้ทั่วประเทศไทย เพราะเป็นงานทะเบียนครอบครัวทั่วไป แต่การทำบัตรประชาชนใหม่นั้น ต้องไปทำที่อำเภอหรือเขตที่ลูกค้ามีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น!

เปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่า

ในประเทศไทย

หากลูกค้าต้องการจะเดินเรื่องเปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่าจากศาลที่ประเทศเยอรมัน ให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เพียงแค่นำคำพิพากษาจากศาลแขวงเยอรมันฉบับจริง หรือฉบับที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ต้องไปขอคัด "ฉบับย่อ" (Teilausfertigung) มาจากศาลใหม่ เพราะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฉบับเต็มมีหลายหน้าจะทำให้เสียค่าแปลสูงมาก ในขณะที่ฉบับย่อมีแค่ 1-2 หน้าเท่านั้น! ถ้ามาดำเนินการที่ประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องนำคำพิพากษาไปให้หน่วยงานศาลในเยอรมัน และสถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือกงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต รับรองเลย!

สาระสำคัญ

ทางเลือกที่ง่ายกว่า
รับรองเอกสารในประเทศไทย

ขั้นตอนการเดินเรื่องเตรียมเอกสารเพื่อมาเปลี่ยนนามสกุลในประเทศไทย กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน ง่ายกว่า ประหยัดเงินและเวลากว่า เพราะเป็นขั้นตอนอิงตามสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ แค่ลูกค้านำใบสมรสเยอรมันฉบับจริงมา ไม่ต้องไปรับรองที่หน่วยงานเยอรมัน เช่น Bezirksregierung หรือสถานทูตไทยเบอร์ลิน หรือกงสุลใหญ่แฟรงเฟิร์ต ให้เสียเวลาเลย ขั้นตอนทั้งหมดนี้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่จะเดินทางมาเดินเรื่องต่อด้วยตนเอง ใครที่มาเองไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนอิงสถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือกงสุลไทยไปเลย!

ข้อเสียของการทำตามขั้นตอนสถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือ กงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต คือ

 • ต้องนำใบสมรสเยอรมันฉบับจริงไปรับรองจาก Bezirksregierung ก่อน!

 • หลังจากนั้นต้องให้ทางสถานทูตไทยเบอร์ลิน หรือ กงสุลใหญ่แฟรงเฟิร์ต รับรองต่อด้วย ถ้าไม่ทำเวลามาเมืองไทย กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ จะไม่สามารถรับรองเอกสารให้ได้! และจะให้สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ รับรองแทนก็ไม่ได้ด้วย! 

 • เสียค่าธรรมเนียมหลายจุด เสียเวลารอนาน และอาจเสียเวลาเดินทางไปสถานทูตฯ 

 • นักแปลในเยอรมันจำเป็นต้องเย็บคำแปลตัวจริงติดกับใบสมรสตัวจริง มิฉะนั้นสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยจะไม่รับรองเอกสารให้

 • เวลาไปอำเภอ ต้องให้เอกสารยกชุดทั้งหมดเลย

ขอหนังสือเดินทางใหม่

ก่อนเดินทางกลับเยอรมัน

หลายท่านมีความกังวลหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่มา กลัวว่าอาจมีปัญหาที่สนามบินตอนเดินทางกลับเยอรมัน ตรงนี้ ทางกองหนังสือเดินทางเขาจะคืนเล่มเก่ากลับมาให้ด้วยนะครับ และสามารถยื่นหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มตอนเช็คอินที่สนามบินได้ เพราะในบางกรณี วีซ่าพำนักในเยอรมันแบบสติกเกอร์ยังอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในวันที่ไปขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ลูกค้าสามารถบอกเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางได้เลยว่า ต้องการให้มีการบันทึกเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่าลงในเล่มใหม่ตรงหน้าที่ 3 "Endorsement" จะทำให้หนังสือเดินทางทั้งสองเล่มมีข้อมูลเชื่อมโยงกัน

ในกรณีที่ลูกค้ามีเวลาไม่เพียงพอในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย บัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็พอที่จะไปขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ สถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต ก็ได้เช่นกัน

leere Straße

จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์ก

คู่สมรสที่เดินทางไปเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วแวะไปจดทะเบียนที่ประเทศเดนมาร์กนั้น จะได้รับใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กฉบับหลายภาษาจากสำนักทะเบียนเมืองเดนมาร์ก แต่การที่เอกสารใบสมรสนี้จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้นั้น  จะต้องมีตราประทับจากจากหน่วยงานราชการบนด้านหลังใบสมรส ดังต่อไปนี้:

 • ตรารับรองแบบ APOSTILLE ของเดนมาร์ก ตามสนธิสัญญา กรุงเฮก วันที่ 5 ตุลาคม 1961

 • ตรารับรองจาก สถานทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลกรณีสมรสที่เดนมาร์ก จึงแนะนำให้แฟนลูกค้านำใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กนี้ ไปขึ้นทะเบียน "แปลง" ใบสมรสเดนมาร์ก (Dänische Heiratsurkunde) เป็น ใบสมรสเยอรมัน (Deutsche Eheurkunde) เสียก่อน ซึ่งทาง Standesamt ของคู่สมรสฝ่ายชายจะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้จนเสร็จ และออกใบสมรสเยอรมันให้แทน! 

ราคาเพคเกจครบวงจร

แปล + รับรองสถานทูตเยอรมัน + รับรองกระทรวง
พร้อมส่งกลับด่วนแบบ EMS ถึงบ้าน

5000.- บาท