Arbeiten an Computer

เปลี่ยนนามสกุล

ในประเทศไทย ทำบัตรและพาสใหม่

งานบริการของเรา

บริการแบบครบวงจร

ขั้นตอนต่อไปนี้ บริการแบบเพคเกจ คือ แปลรับรองเอกสารใบสมรส นำไปรับรองต่อที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และรับรองด่านสุดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนจัดส่งเอกสารที่ดำเนินการแล้วทั้งหมดทาง EMS กลับไปยังลูกค้า เพื่อนำไปเปลี่ยนนามสกุล บันทึกฐานะครอบครัว ฯลฯ ต่อไป

01

แปลเอกสาร

ใบสมรสเยอรมัน/ ใบสมรสฉบับหลายภาษา:

 1. แนะนำให้ลูกค้าส่งใบสมรสเยอรมัน หรือใบสมรสฉบับหลายภาษาตัวจริงมาทางไปรษณีย์เพื่อดำเนินการล่วงหน้า

 2. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางไทยฝ่ายหญิง และของคู่สมรสเยอรมันมาด้วย อย่างละ 1 ชุด

 3. ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย 1 ชุด

 4. ใบมอบอำนาจ ไม่จำเป็นต้องใช้ครับ!

รับรองเอกสาร

ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ:

 1. เรานัดคิวออนไลน์สถานทูตฯ

 2. ยื่นเอกสารคำแปลพร้อมใบสมรสตัวจริง

 3. ระยะเวลาดำเนินการ: 1 วันทำการ 

02

03

รับรองเอกสารต่อ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ:

 1. นัดคิวออนไลน์กระทรวงฯ

 2. ยื่นคำแปลใบสมรสที่ทางสถานทูตเยอรมันรับรองมา แล้วไปยื่นรับรองต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ

 3. ส่งเอกสารทั้งหมดกลับไปตามที่อยู่ในประเทศไทยของลูกค้าทาง EMS 

 4. ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการ

บันทึกฐานะครอบครัว

ที่อำเภอหรือเขตตามทะเบียนบ้านของลูกค้า:

 1. ลูกค้ายื่นคำแปลใบสมรสเยอรมันที่ผ่านการรับรองมาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่อำเภอ/เขต เพื่อขอบันทึกสถานภาพของตนเอง ต้องนำพยานไปด้วย 2 คน

 2. อำเภอหรือเขตจะออกใบ บันทึกฐานะครอบครัว คร. 22 เกี่ยวกับการสมรส ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ออกหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล กรณีสมรส ฟอร์ม ช. 5 ไว้เป็นหลักฐานตามลำดับ

 3. หลังจากนั้น ก็สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้เลย

04

ข้อควรระวัง!
เมื่อลูกค้าไปดำเนินการขอบันทึกฐานะครอบครัวด้วยตนเองที่อำเภอหรือเขตตามทะเบียนบ้านปัจจุบันของลูกค้า แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องแปลหนังสือเดินทางเยอรมันของฝ่ายชายด้วย หรือเรื่องอื่นที่ทำให้วุ่นวาย ให้ลูกค้าขอเอกสารคืนทันที แล้วไปยื่นที่อำเภอหรือเขตอื่นที่เจ้าหน้าที่ไม่เรื่องมาก!

เพราะในระเบียบราชการไม่ได้ระบุว่า ต้องแปลหนังสือเดินทางของฝ่ายสามีแต่อย่างใด!
การบันทึกฐานะครอบครัวนั้น ลูกค้าสามารถทำที่อำเภอ/เขตไหนก็ได้ทั่วประเทศไทย เพราะเป็นงานทะเบียนครอบครัวทั่วไป

เมื่อลูกค้าบันทึกฐานะครอบครัวเสร็จแล้ว ให้กลับไปที่อำเภอตามทะเบียนบ้านลูกค้า ทีนี้เจ้าหน้าที่คนนั้นจะมาปฎิเสธการทำบัตรประชาชนใหม่ให้ลูกค้าไม่ได้แล้ว เพราะข้อมูลการแจ้งสมรสในต่างประเทศ ได้เข้าระบบไปเรียบร้อยแล้ว!


ในกรณีที่นามสกุลต่างชาติมีตัวสระพิเศษ เช่น Ü, Ö oder Ä หรือ พญัชนะพิเศษ ß ให้แปลงสระเหล่านี้ให้ถูกต้องตามหลักสากลตอนทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วย (Ü=UE, Ö=OE und Ä=AE หรือ ß=SS) ตัวอย่าง เช่น

นามสกุล MÜLLER = MUELLER ไม่ใช่ MULLER!
นามสกุล WÖRMANN = WOERMANN ไม่ใช่ WORMANN!
นามสกุล HÄßLER = HAESSLER ไม่ใช่ HASSLER! 

Euro Bill

รวมค่าบริการ

5.500,- THB 

ลูกค้ามาดำเนินการด้วยตนเอง!

 • แปลใบสมรสเยอรมันให้ลูกค้าส่งมาที่สำนักงานแปลฯ กรุงเทพฯ

 • นัดคิวออนไลน์ และยื่นรับรองเอกสาร ที่สถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว!

 • ส่งด่วนไปรษณีย์ EMS เอกสารทั้งหมดไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งมา เพื่อนำไปบันทึกฐานะครอบครัวตามลำดับ

เปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่า
ในประเทศไทย

หากลูกค้าต้องการจะเดินเรื่องเปลี่ยนนามสกุลหลังการหย่าจากศาลที่ประเทศเยอรมนี ให้ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นเหมือนการแจ้งสมรสในประเทศไทยได้เลย เพียงแค่นำคำพิพากษาจากศาลแขวงเยอรมันฉบับจริง หรือฉบับที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง

 

แต่ต้องไปขอคัด "ฉบับย่อ" (Teilausfertigung) มาจากศาลใหม่นะครับ เพราะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฉบับเต็มมีเนื้อหาหลายหน้า จะทำให้เสียเวลาและค่าแปลสูงมากเกินความจำเป็น ในขณะที่คำพิพากษาฉบับย่อมีแค่ 1-2 หน้าเท่านั้น!

 

ถ้าลูกค้าเดินทางมาดำเนินการที่ประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่จำเป็น ต้องนำคำพิพากษาไปให้หน่วยงานศาลในเยอรมัน และสถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือกงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต รับรองเลยทั้งสิ้น! ขอแค่เป็นฉบับย่อตัวจริงก็พอแล้วครับ

สาระสำคัญ

หากมาเมืองไทยเองได้!
รับรองเอกสารในประเทศไทย

ขั้นตอนการเดินเรื่องเตรียมเอกสารเพื่อมาเปลี่ยนนามสกุลในประเทศไทย กรณีจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี ง่ายกว่า ประหยัดเงินและเวลากว่า เพราะเป็นขั้นตอนอิงตามสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

 • แค่ลูกค้านำใบสมรสเยอรมันฉบับจริงมา ไม่ต้องไปรับรองที่หน่วยงานเยอรมัน เช่น Bezirksregierung หรือสถานทูตไทยเบอร์ลิน หรือกงสุลใหญ่แฟรงเฟิร์ต ให้เสียเวลาเลย

 • แต่ถ้าใครที่กลับมาเองไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนอิงสถานทูตไทยเบอร์ลิน หรือกงสุลใหญ่แฟรงเฟิร์ต หรือมิวนิค คือ แปลจากล่ามแปลในเยอรมนี และรับรองให้เสร็จจากที่นั่นไปเลย เดี๋ยวเราไปรับรองต่อที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศที่ กรุงเทพฯให้ได้ และส่งคืนให้ญาติหรือบุคคลที่ลูกค้ามอบอำนาจให้ไปดำเนินการต่อตามลำดับ

ขอหนังสือเดินทางใหม่
ก่อนเดินทางกลับเยอรมัน

หลายท่านมีความกังวลหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่มา กลัวว่าอาจมีปัญหาที่สนามบินตอนเดินทางกลับเยอรมัน ตรงนี้ ทางกองหนังสือเดินทางเขาจะคืนเล่มเก่ากลับมาให้ด้วยนะครับ และสามารถยื่นหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มตอนเช็คอินที่สนามบินได้ เพราะในบางกรณี ตราวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในเยอรมนีแบบสติกเกอร์ยังอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือไม่ก็แสดงบัตร Aufenthaltstitel-Karte ประกอบด้วย!

อย่างไรก็ดี ในวันที่ไปขอหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ ลูกค้าสามารถบอกเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางได้ว่า ต้องการให้มีการบันทึกเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่าลงในเล่มใหม่ตรงหน้าที่ 3 "Endorsement" จะทำให้หนังสือเดินทางทั้งสองเล่มมีข้อมูลเชื่อมโยงกัน ซึ่งการบันทึกดังกล่าว ต้องนำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ได้มาไปขอบันทึก Edorsement ได้ที่กองหนังสือเดินทาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เท่านั้น! แม้ว่าลูกค้าจะไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สาขาย่อยอื่นมาก็ตาม!

ในกรณีที่ลูกค้ามีเวลาไม่เพียงพอในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย บัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเปลี่ยนนามสกุลใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็พอที่จะไปขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ สถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต หรือมิวนิค ก็ได้เช่นกัน

Kraftwerk

จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเดนมาร์ก

คู่สมรสที่เดินทางไปเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วแวะไปจดทะเบียนที่ประเทศเดนมาร์กนั้น จะได้รับใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กฉบับหลายภาษาจากสำนักทะเบียนเมืองเดนมาร์ก แต่การที่เอกสารใบสมรสนี้จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้นั้น  จะต้องมีตราประทับจากจากหน่วยงานราชการบนด้านหลังใบสมรส ดังต่อไปนี้:

 • ตรารับรองแบบ APOSTILLE ของเดนมาร์ก ตามสนธิสัญญา กรุงเฮก วันที่ 5 ตุลาคม 1961

 • ตรารับรองจาก สถานทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลกรณีสมรสที่เดนมาร์ก จึงแนะนำให้แฟนลูกค้านำใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กนี้ ไปขึ้นทะเบียน "แปลง" ใบสมรสเดนมาร์ก (Dänische Heiratsurkunde) เป็น ใบสมรสเยอรมัน (Deutsche Eheurkunde) เสียก่อน ซึ่งทาง Standesamt ของคู่สมรสฝ่ายชายจะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้จนเสร็จ และออกใบสมรสเยอรมันให้แทน!