top of page
Reisen im Flugzeug

การอนุมัติวีซ่า

สำหรับประเทศเยอรมนี

วีซ่าระยะยาวออกแล้ว!

การรอคอยวีซ่าระยะยาวอันแสนนานก็ถือว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าจริงๆ ในส่วนของขั้นตอนการรับวีซ่า สามารถดูได้จากข้อมูลด้านล่างนะครับ

ต้องทำอย่างไรต่อ?
เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว!

  1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)     

  2. ทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ประกันเริ่มต้นวันที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี

  3. กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฯ!

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกวีซ่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีตามเบอร์มือถือ หรือ/และแจ้งผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ 

  • หลังจากที่ทางสถานทูตฯได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว (ใบจองตั๋ว/ประกันฯ) สถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้ท่าน  

  • หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกรับและส่งคืนโดย VFS Global ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบเร่งด่วน EMS ตามลำดับ

  • ท่านสามารถเช็คสถานะการส่งได้ที่ https://track.thailandpost.co.th เลขทะเบียน EMS จะอยู่ในใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินตอนมายื่นวีซ่า!

  • โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายการต่างๆบนหน้าสติกเกอร์วีซ่าที่อนุมัติ ทันทีที่ได้รับหนังสือเดินทาง!

bottom of page