top of page

การอนุมัติวีซ่า

สำหรับประเทศเยอรมนี

วีซ่าระยะยาวออกแล้ว!

ลำดับขั้นตอนการรับวีซ่าระยะยาวที่อนุมัติแล้ว สามารถดูได้จากข้อมูลด้านล่างนะครับ

ต้องทำอย่างไรต่อ?
เมื่อวีซ่าอนุมัติแล้ว!

  1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)     

  2. ทำประกันเดินทางไปต่างประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน ประกันเริ่มต้นวันที่เดินทางไปประเทศเยอรมนี!

  3. กรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเดินทางฯ!

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว แผนกวีซ่าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีผ่านทางมือถือหรือทางอีเมลที่ให้ไว้ 

  • หลังจากที่ทางสถานทูตฯได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว (ใบจองตั๋ว/ประกันฯ) สถานทูตจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการออกวีซ่าให้ท่าน  

  • หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าจะถูกรับและส่งคืนโดย VFS Global ผ่านไปรษณีย์ไทยแบบเร่งด่วน EMS ตามลำดับ

  • ท่านสามารถเช็คสถานะการส่งได้ที่ https://track.thailandpost.co.th เลขทะเบียน EMS จะอยู่ในใบเสร็จในวันที่ท่านชำระเงินตอนมายื่นวีซ่า!

  • โปรดตรวจสอบความถูกต้องรายการต่างๆบนหน้าสติกเกอร์วีซ่าที่อนุมัติ ทันทีที่ได้รับหนังสือเดินทาง!

E6C08AC8-6372-444D-A79F-7B2C1F6AE324.jpeg

ระยะเวลาตรวจสอบคำร้องวีซ่าฯ

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าระยะยาว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน

คำร้องวีซ่าระยะยาวของท่านจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเยอรมันในพื้นที่ๆท่านจะเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

หลังการตรวจสอบคำร้องของท่านแล้ว ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลวีซ่าให้ทางสถานทูตฯทราบ และหลังจากนั้น สถานทูตฯ จึงจะพิจารณาตัดสินคำร้องของท่านเป็นลำดับสุดท้ายครับ!

กรณีเร่งด่วน โปรดสอบถามแผนกวีซ่าทางอีเมล:

visa@bangk.auswaertiges-amt.de

ติดต่อแผนกวีซ่าทางอีเมล โปรดระบุชื่อภาษาอังกฤษ และเลขหนังสือเดินทางทุกครั้ง!

bottom of page