top of page
MBK.jpg

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสาร

บริการยื่นรับรอง

หากลูกค้าต้องการตราประทับจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศบนเอกสารลูกค้าเพิ่มเติม เรามีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯให้ลูกค้าได้

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

Euro Bill

ค่าบริการ

 

ยื่นรับรองเอกสาร จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • นัดคิวออนไลน์กระทรวงฯ และค่าดำเนินการ

 • ยื่นรับรองเอกสารใบ Konsularbescheinigung ของคู่สมรสฝ่ายชาย

 • รวมค่าธรรมเนียมกระทรวงฯ พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 

 

3.500,- THB 

 

งานบริการหนังสือเดินางเยอรมัน หรือ สูติบัตรเยอรมัน

 • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

 • แปลและรับรองเอกสาร พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

 • ยื่นคำแปลเอกสารดังกล่าว เพื่อรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

 • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS

 

5.500,- THB 

งานบริการมรณบัตรเยอรมัน

 • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

 • แปลมรณบัตรเยอรมัน พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

 • ยื่นคำแปลมรณบัตรเยอรมัน เพื่อรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

 • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS

 

5.500,- THB 

สำหรับเอกสารอื่นๆ

 • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กรณีเป็นเอกสารอื่น ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ยื่นรับรองกระทรวงฯ แนะนำให้ลูกค้าส่งเอกสารมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางไลน์ก่อน

 • เมื่อรู้คิววันนัดยื่นรับรองแล้ว กระทรวงฯจะใช้เวลา 2 วันทำการ ในการรับรองเอกสาร

bottom of page