top of page
MBK.jpg

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสาร

บริการยื่นรับรอง

หากลูกค้าต้องการตราประทับจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศบนเอกสารลูกค้าเพิ่มเติม เรามีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯให้ลูกค้าได้

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

Euro Bill

ค่าบริการ

 

ยื่นรับรองเอกสรสำหรับจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

  • นัดคิวออนไลน์กระทรวงฯ และค่าดำเนินการ

  • ยื่นรับรองเอกสารใบ Konsularbescheinigung ของคู่สมรสฝ่ายชาย

  • รวมค่าธรรมเนียมกระทรวงฯ พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 3.500,- THB 

 

งานบริการสำหรับหนังสือเดินทางเยอรมัน

  • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

  • แปลหนังสือเดินทางเยอรมัน พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

  • ยื่นคำแปลหนังสือเดินทาง เพื่อรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

  • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS 5.500,- THB 

 

สำหรับเอกสารอื่นๆ

  • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กรณีเป็นเอกสารอื่น ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ยื่นรับรองกระทรวงฯ แนะนำให้ลูกค้าส่งเอกสารมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางไลน์ก่อน

  • เมื่อรู้คิววันนัดยื่นรับรองแล้ว กระทรวงฯจะใช้เวลา 2 วันทำการ ในการรับรองเอกสาร

bottom of page