top of page

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสาร

บริการยื่นรับรอง

หากลูกค้าต้องการตราประทับจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศบนเอกสารลูกค้าเพิ่มเติม เรามีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯให้ลูกค้าได้

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

Euro Bill

ค่าบริการ

สำหรับใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

​ค่าบริการดังนี้

  • บริการนัดคิวกระทรวงฯ และค่าเดินทาง

  • ยื่นรับรองเอกสารใบ Konsularbescheinigung ของคู่สมรสฝ่ายชาย

  • รวมค่าธรรมเนียมกระทรวงฯ พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 3.500,- THB 

 

สำหรับเอกสารอื่นๆ

  • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กรณีเป็นเอกสารอื่น ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ยื่นรับรองกระทรวงฯ แนะนำให้ลูกค้าส่งเอกสารมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางไลน์ก่อน

  • เมื่อรู้คิววันนัดยื่นรับรองแล้ว กระทรวงฯจะใช้เวลา 2 วันทำการ ในการรับรองเอกสาร

bottom of page