top of page
MBK.jpg

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสาร

บริการยื่นรับรอง

หากลูกค้าต้องการตราประทับจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศบนเอกสารลูกค้าเพิ่มเติม เรามีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯให้ลูกค้าได้

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

Euro Bill

รับรองกระทรวง

 

รับรองนิติกรณ์ ใบ KONSULARBESCHEINIGUNG

  • นัดคิวออนไลน์กระทรวงฯ และค่าดำเนินการ

  • ยื่นรับรองใบ Konsularbescheinigung ของคู่สมรสฝ่ายชาย

  • รวมค่าธรรมเนียมกระทรวงฯ พร้อมส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 

 

3.500,- THB 

 

สำเนาพาสเยอรมัน สูติบัตรเยอรมัน หรือ มรณบัตร และอื่นๆ

  • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

  • แปลและรับรองเอกสาร พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

  • รับรองนิติกรณ์ต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

  • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS

 

5.500,- THB 

สำหรับเอกสารอื่นๆ

  • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กรณีเป็นเอกสารอื่น ขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ยื่นรับรองกระทรวงฯ แนะนำให้ลูกค้าส่งเอกสารมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางไลน์ก่อน

  • เมื่อรู้คิววันนัดยื่นรับรองแล้ว กระทรวงฯจะใช้เวลา 2 วันทำการ ในการรับรองเอกสาร

bottom of page