Stapel von Dossiers

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสาร

บริการยื่นรับรอง

หากลูกค้าต้องการตราประทับจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศบนเอกสารลูกค้าเพิ่มเติม เรามีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงฯให้ลูกค้าได้

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

Euro Bill

ค่าบริการ

สำหรับใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

​ค่าบริการดังนี้

  • บริการนัดคิวกระทรวงฯ

  • ยื่นรับรองเอกสารใบ Konsularbescheinigung และคำแปลหนังสือเดินทางเยอรมันของฝ่ายชาย

  • รวมค่าธรรมเนียมกระทรวงฯ แล้ว พร้อมบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ EMS 3.500,- THB 

 

สำหรับเอกสารอื่นๆ

  • ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมด กรณีเอกสารอื่นๆ ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่จะยื่นรับรองที่กระทรวงฯ จึงแนะนำให้ลูกค้าส่งเอกสารมาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางไลน์ก่อน

  • เมื่อรู้คิววันนัดยื่นรับรองชัดเจนแล้ว กระทรวงฯจะใช้เวลา 2 วันทำการ ในการับรองเอกสารลูกค้าจนเสร็จ