Mutter und Kind

จดทะเบียนรับรองบุตร

ในสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ

งานบริการของเรา

บริการแปลรับรองเอกสารด่วน และยื่นเอกสารที่สถานทูต สำหรับเดินเรื่องการจดทะเบียนรับรองบุตรในสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ทั้งในกรณีคลอดบุตรแล้ว และกำลังตั้งครรภ์ เอกสารของแม่เด็ก และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งมาทางเมล ไลน์ หรือทางไปรษณีย์ได้

01

แปลเอกสาร

เอกสารฝ่ายหญิงที่เป็นโสด:

 • หนังสือเดินทาง

 • สูติบัตร

 • ทะเบียนบ้าน หรือ ทร.14/1

 • หนังสือรับรองสถานภาพสมรส

 • คำร้องทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง

 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี

กรณีฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า: ขอเอกสารเพิ่ม

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

 • ​ทะเบียนหย่า คร. 6

 • ใบสำคัญการหย่า คร. 7

กรณีบุตรคลอดแล้ว: ขอเอกสารเพิ่ม

 • สูติบัตรบุตร

 • ทะเบียนบ้านบุตร หรือ ทร. 14/1

 • หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ถ้ามี

 

กรณีบิดามารดาสมรสแล้ว: ขอเอกสารเพิ่ม

 • หนังสือสำคัญการสมรส คร. 3

 • ทะเบียนสมรส คร. 2

กรณีฝ่ายหญิงตั้งครรภ์: ขอเอกสารเพิ่ม

 • หนังสือรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ออกเป็นภาษาอังกฤษ! โดยมีเนื้อหา กำหนดวันคลอดล่วงหน้า และตั้งครรภ์มาแล้วกี่สัปดาห์

เอกสารของฝ่ายชายที่จะรับรองบุตร: 

 • สูติบัตรเยอรมันฝ่ายชายตัวจริง

 • หนังสือเดินทาง

 • หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร ฉบับจริง ออกโดย Standesamt in der Gemeinde ของฝ่ายชายที่ประเทศเยอรมัน กรณีฝ่ายชายไม่สามารถเดินทางมารับรองบุตรได้ด้วยตนเองที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ 

เตรียมยื่นเอกสาร

ยื่นเอกสารรับรองบุตรที่สถานทูตเยอรมัน:

 • ยื่นเอกสารตัวจริงทั้งหมดพร้อมคำแปล เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมันเตรียมเอกสารนัดวันจดทะเบียนรับรองบุตร

 • ระยะเวลาในการรอ: 3 สัปดาห์ โดยประมาณ

02

03

วันนัดจดทะเบียนรับรองบุตร

กรณีบุตรคลอดแล้ว:

 • ให้ทุกฝ่ายมาสถานทูตเยอรมันในวันนัดจดทะเบียนรับรองบุตร ส่วนใหญ่จะนัดรับรองบุตรในช่วงบ่ายโมง

 • ให้นำเอกสารตัวจริงพร้อมคำแปลทั้งหมด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือเดินทางของทุกฝ่ายมาด้วย

กรณีตั้งครรภ์ และฝ่ายชายมาไม่ได้:

 • หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร ฉบับจริง ออกโดย Standesamt in der Gemeinde ของฝ่ายชายที่ประเทศเยอรมัน กรณีฝ่ายชายไม่สามารถเดินทางมารับรองบุตรได้ด้วยตนเองที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

Euro Bill

ราคาค่าแปล

 • แปลรับรองเอกสารแบบฟอร์มสแตนดาร์ดเรียบง่ายทั่วไป เช่น เอกสารแต่งงาน เป็นต้น

สาระสำคัญ

ฝ่ายหญิงที่มีสถานภาพหย่า
การยอมรับการหย่าของไทย

หากฝ่ายหญิงมีสถานภาพหย่า ให้นำทะเบียนหย่า และใบสำคัญการหย่า ไปรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯก่อน และส่งไปให้หน่วยงานด้านยุติธรรมของเยอรมัน ที่เบอร์ลิน หรือบางกรณีตรวจสอบโดยศาลชั้นสูงของเมืองฝ่ายชาย เพื่อให้ศาลยอมรับการหย่าของไทยเสียก่อน ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการ 2-3 เดือนก็เป็นได้

เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของศาลเยอรมันเรียบร้อยแล้ว ก็จะออกหนังสือรับรองการตรวจสอบการหย่ามาให้ฝ่ายชาย จากนั้นให้ส่งกลับมา และนำเอกสารที่ระบุข้างต้นทั้งหมดไปยื่นขอจดทะเบียนรับรองบุตรที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯได้ตามลำดับ 

ฝ่ายหญิงที่เกิดก่อนปี 2528
ขอหนังสือรับรองโสดเพิ่ม

กรณีที่ฝ่ายหญิงเกิดก่อนปี พ.ศ. 2528 ให้ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสของฝ่ายหญิง หลังจากที่คลอดบุตรแล้ว จากอำเภอที่ฝ่ายหญิงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน (หากเดินเรื่องจดทะเบียนรับรองบุตรระหว่างตั้งครรภ์ หนังสือรับรองสถานภาพสมรสและคำร้องทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง จะมีอายุการใช้งานแค่ 1 เดือนเท่านั้น!)

การไปคลอดบุตรในเยอรมัน
ประกันสุขภาพของฝ่ายชาย

หากลูกค้ามีจุดประสงค์ที่จะเดินทางไปคลอดบุตรที่ประเทศเยอรมัน โปรดคำนึงถึงข้อนี้ด้วยว่า จากประสบการณ์ที่ลูกค้าแจ้งให้เราทราบ ทางบริษัทประกันสุขภาพเยอรมันของฝ่ายชายส่วนใหญ่เลย จะไม่ออกค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรให้ แม้ว่าจะจดทะเบียนรับรองบุตรกันแล้วก็ตาม การรับรองบุตรกรณีตั้งครรภ์นี้ จึงไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกเอง และค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

 

ดังนั้น ลูกค้าต้องเดินเรื่องเอกสารมาจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ทางบริษัทประกันสุขภาพเยอรมันของฝ่ายชาย ถึงจะออกค่าใช้จ่ายในการนำบุตรมาคลอดที่เยอรมันได้

เด็กที่เกิดในประเทศไทย
การได้สัญชาติของเด็ก

เด็กที่เกิดในประเทศไทยจะได้สัญชาติเยอรมันโดยอัตโนมัติ ต่อเมื่อมารดาถือสัญชาติเยอรมัน ถ้าฝ่ายผู้เป็นพ่อถือสัญชาติเยอรมัน เด็กที่เกิดจะได้สัญชาติเยอรมันโดยอัตโนมัติก็ต่อเมื่อ ณ ตอนที่เด็กเกิด บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว

หากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ต้องเดินเรื่องจดทะเบียนรับรองบุตรก่อน แม้ว่าชื่อบิดาจะระบุในสูติบัตรไทยว่าเป็นพ่อเด็กก็ตาม! 

กรณีที่บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส หลังจากที่เด็กเกิดแล้ว เด็กจะได้สัญชาติเยอรมันจากการสมรสของบิดามารดา ก็ต่อเมื่อการจดทะเบียนสมรสนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย และขณะเดียวกัน ชื่อของเด็กจะต้องถูกบันทึกในทะเบียนสมรส คร. 2 และชื่อคู่สมรสฝ่ายชายได้ถูกระบุในสูติบัตรของเด็กว่าเป็นบิดาด้วยเช่นกัน

กรณีอื่นๆทั้งหมดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นต้องเดินเรื่องจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายเยอรมัน หรือกฎหมายไทยสถานเดียว กรณีที่ฝ่ายบิดาหรือมารดาชาวเยอรมันเกิดหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในต่างประเทศ เด็กจะได้สัญชาติเยอรมันก็ต่อเมื่อ ได้มีการแจ้งการเกิดที่สถานทูต ก่อนที่เด็กจะมีอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

การใช้นามสกุล
ของเด็กที่เกิด

การขอหนังสือเดินทางเยอรมันให้เด็กที่เกิดนั้น ในส่วนของการใช้นามสกุลของเด็ก เป็นไปตามกฎหมายเยอรมัน

 

หากพ่อแม่เด็กจดทะเบียนสมรสกัน และใช้นามสกลุสมรสร่วมกัน ณ ตอนที่เด็กเกิด เด็กจะได้ใช้นามสกุลสมรสตามพ่อแม่

หากพ่อแม่เด็กจดทะเบียนสมรสกัน แต่ไม่ได้ใช้นามสกุลสมรสร่วมกัน ณ ตอนที่เด็กเกิด จะต้องมีการเซ็นหนังสือการใช้นามสกุลของเด็กก่อน หรือไม่ก็แจ้งการเกิดของเด็กก่อน อย่างใดอย่างหนึ่ง

หากพ่อแม่เด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามกฎหมายเยอรมัน เด็กจะใช้นามสกุลตามมารดา! แม้ว่านามสกุลเด็กในสูติบัตรไทย จะปรากฏเป็นชื่อคนอื่นก็ตาม