top of page

วีซ่าบุตรติดตามมารดา

ไปพำนักอยู่ประเทศเยอรมนี

เดินเรื่องบุตรติดตามมารดา

บริการเดินเรื่องแบบครบวงจร เตรียมเอกสารเด็กผู้เยาว์ ยื่นเอกสารรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง จัดนัดคิวกรอกคำร้อง และพาเด็กไปยื่นวีซ่าที่ VFS Chamchuri Square

การเดินเรื่องนำบุตรติดตามมารดาไปอยู่ประเทศเยอรมนีได้นั้น อันดับแรกเลยต้องเตรียมเอกสารของเด็กมาแปลและให้สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ รับรองไม่ปลอมแปลงเสียก่อน ถึงจะนัดคิวกรอกคำร้องยื่นวีซ่าติดตามมารดาได้

 

โดยปกติ ผู้เป็นมารดาจะต้องมายื่นวีซ่าให้บุตรของตนเอง เว้นแต่มารดาอยู่เยอรมันไม่สะดวกที่จะเดินทางมายื่นวีซ่า ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม เช่น เพื่อน ญาติ หรือสำนักงานแปลก็ได้ 
 

หากมอบอำนาจให้เราดำเนินการแทน เราจะแปลและนำเอกสารของบุตรท่านไปยื่นรับรองไม่ปลอมแปลงในสถานทูตฯ เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเสร็จสมบูรณ์ เราจะนัดคิวจองวันยื่นวีซ่าให้บุตรของท่านตามลำดับ ในวันยื่นวีซ่าต้องให้ญาติพาเด็กมาด้วย นัดเจอกันที่สำนักงานเราก่อน! เราจะพาเด็กและญาติไปส่งที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า จามจุรีย์ สแควร์ ชั้น 4ตามวันเวลาที่จองคิวไว้ 

โดยเฉลี่ยวีซ่าจะออกประมาณ 2-3 เดือน! ซึ่งแต่ละเมืองแตกต่างกันไป ทางตม. หรือ Ausländeramt จะตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของคู่สมรสของแม่เด็ก และขนาดที่พักอาศัย หากเด็กโตแล้ว อาจจะต้องมีห้องเป็นของตัวเองก็เป็นได้

01

เอกสารตัวจริงของเด็กที่ต้องยื่น:

  1. หนังสือเดินทางเล่มจริงของเด็ก

  2. สูติบัตรของเด็ก

  3. ทะเบียนบ้าน ทร 14/1 

  4. กรณีแม่เด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อเด็ก ขอหนังสืออำนาจปกครองบุตร ออกโดยอำเภอหรือเขตตามทะเบียนบ้านของแม่เด็ก! (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หากมารดาเด็กหย่าร้าง ใช้ทะเบียนหย่า หรือ หากหย่าในศาล ให้ใช้คำพิพากษาแทน โดยระบุ มารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว  

  5. ใบเปลี่ยนชื่อเด็กทั้งหมด ถ้ามี

  6. หากพ่อของเด็กเสียชีวิตแล้ว ให้ยื่นมรณบัตรของพ่อเด็กแทนหนังสืออำนาจปกครองบุตร!

ข้อควรระวัง!

ในกรณีที่บิดาได้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวหลังการจดทะเบียนหย่าไปนั้น และภายหลังแม่เด็กประสงค์จะนำบุตรไปอยู่ประเทศเยอรมนีด้วย จะต้องไปยื่นคำร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดนั้น เพื่อขอโอนอำนาจปกครองบุตรของบิดาให้มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเสียก่อน!

 

ที่สำคัญที่สุด! ในรายงานกระบวนพิจารณา หรือในคำพิพากษาของศาล ต้องระบุด้วยว่า เด็กมาที่ศาลในวันนัดพิจารณคดีด้วย และศาลได้ไต่สวนเด็กแล้วว่า เต็มใจจะไปอาศัยอยู่กับมารดาที่ประเทศเยอรมนีจริง!  

เอกสารของแม่เด็กที่ต้องยื่น:

  1. สำเนาหนังสือเดินทางของแม่เด็ก และของคู่สมรส

  2. สำเนาบัตรวีซ่าพำนักอาศัยในเยอรมัน (บัตรสีชมพู) 

  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของแม่เด็ก ถ้ามี 

  4. สำเนาใบสมรสของแม่เด็ก

02

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูตฯ

(กรณีเด็กอายุไม่เกิน 17 ปี)

ประมาณ 1.500,- THB 

ค่าบริการของ VFS กรุงเทพฯ

ต้องชำระทันทีเมื่อทำการนัดหมายวีซ่า!

ประมา1.400,- THB 

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

กรณีที่แม่เด็กอยู่ประเทศเยอรมนี สามารถทำหนังสือมอบอำนาจ มอบหมายให้ทางสำนักงานแปลนัดคิวยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงของบุตร ณ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ และยื่นวีซ่าที่ VFS Chamchuri Square แทนได้ 

สำหรับขอหนังสือเดินทางให้บุตร

กรณีที่เด็กยังไม่มีหนังสือเดินทางไทย และแม่เด็กอยู่ที่ประเทศเยอรมนี แม่เด็กสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในประเทศไทย พาเด็กไปทำหนังสือเดินทางที่กองหนังสือเดินทางได้ทุกสาขาในประเทศไทย

ในการนี้ แม่เด็กต้องเดินทางไปทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตไทยที่เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ เมืองแฟรงเฟิร์ต หรือที่มึนเชนที่ใกล้บ้าน

สำหรับขอเอกสารต่างๆให้บุตร

กรณีที่เอกสารบางส่วนของเด็กยังไม่ครบ และแม่เด็กอยู่ประเทศเยอรมนี สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในประเทศไทย ไปขอเอกสารที่ยังไม่ครบที่อำเภอ/เขตแทนได้แม่เด็กต้องเดินทางไปทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตไทยที่เบอร์ลิน หรือทกงสุลใหญ่ที่ใกล้บ้าน

สาระสำคัญ

เด็กที่อายุ16ปีแล้ว
ภาษาเยอรมันระดับ ซี 1

ผู้เยาว์ที่มีอายุถึง 16 ปีบริบูรณ์แล้ว จะต้องเรียนและสอบภาษาเยอรมันระดับ ซี 1ให้ผ่าน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าติดตามมารดาไปอยู่เยอรมันได้ และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเด็กในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับนี้ สำคัญอย่างยิ่งที่แม่เด็กจะต้องรีบเดินเรื่องและยื่นวีซ่าให้ทันก่อนที่บุตรของท่านจะอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นวีซ่า

อำนาจปกครองบุตร
จากอำเภอ/เขต มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น

เฉพาะหนังสืออำนาจปกครองบุตรที่ทางอำเภอหรือเขตออกให้นั้น มีอายุสำหรับกรณียื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา แค่ 6 เดือนเท่านั้น ส่วนทะเบียนการหย่า คร. 6 และคำพิพากษาไม่มีหมดอายุ

 

กรณีมีคำตัดสินโดยศาลเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร ต้องยื่นคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดด้วย นอกจากนี้ ยังต้องขอรายงานกระบวนพิจารณา หรือขอคัดสำเนารายงานจากสถานพินิจฯที่ศาลเยาวชนและครอบครัว เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ในรายงานกระบวนพิจารณา ต้องระบุด้วยว่า เด็กผู้เยาว์ได้มาแสดงตัวต่อหน้าศาลในวันสอบปากคำ และศาลได้ไตร่สวนเด็กแล้วว่า เต็มใจที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับมารดาที่ประเทศเยอรมนี

E6C08AC8-6372-444D-A79F-7B2C1F6AE324.jpeg

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าระยะยาว

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าระยะยาว โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน

 

คำร้องวีซ่าระยะยาวของท่านจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเยอรมันในพื้นที่ๆท่านจะเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

หลังการตรวจสอบคำร้องของท่านแล้ว ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลวีซ่าให้ทางสถานทูตฯทราบ และหลังจากนั้น สถานทูตฯ จึงจะพิจารณาตัดสินคำร้องของท่านเป็นลำดับสุดท้ายครับ!

กรณีเร่งด่วน โปรดสอบถามแผนกวีซ่าทางอีเมล:

visa@bangk.auswaertiges-amt.de

ติดต่อแผนกวีซ่าทางอีเมล โปรดระบุชื่อภาษาอังกฤษ และเลขหนังสือเดินทางทุกครั้ง!

bottom of page