Reisender zu Fuß im Flughafen

วีซ่าบุตรติดตามมารดา
ไปพำนักอยู่ประเทศเยอรมัน

บริการเดินเรื่องบุตรติดตามมารดา

บริการเดินเรื่องแบบครบวงจร เตรียมเอกสารเด็กผู้เยาว์ ยื่นเอกสารรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง จัดนัดคิวกรอกคำร้อง และพาเด็กไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน รับวีซ่าแทนแม่เด็กให้ได้ 

การเดินเรื่องนำบุตรผู้เยาว์ติดตามมารดาไปอยู่ประเทศเยอรมันได้นั้น อันดับแรกเลยต้องเตรียมเอกสารของเด็กมาแปลและให้สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ รับรองไม่ปลอมแปลงเสียก่อน ถึงจะนัดคิวกรอกคำร้องยื่นวีซ่าติดตามมารดาได้

 

โดยปกติ ผู้เป็นมารดาจะต้องมายื่นวีซ่าให้บุตรของตนเอง เว้นแต่มารดาอยู่เยอรมันไม่สะดวกที่จะเดินทางมายื่นวีซ่า ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลที่สาม เช่น เพื่อน ญาติ หรือสำนักงานแปลก็ได้ 
 

หากมอบอำนาจให้เราดำเนินการแทน เราจะแปลและนำเอกสารของบุตรท่านไปยื่นรับรองไม่ปลอมแปลงในสถานทูต เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเสร็จสมบูรณ์ เราจะนัดคิวจองวันยื่นวีซ่าให้บุตรของท่านตามลำดับ ในวันยื่นวีซ่าต้องให้ญาติพาเด็กมาที่สำนักงานและเราจะพาเด็กเข้าไปยื่นวีซ่าตามวันเวลาที่จองคิวไว้ 

ทางแผนกวีซ่าสถานทูตจะโทรไปแจ้งให้ทราบเมื่อวีซ่าออก โดยเฉลี่ยวีซ่าจะออกภายใน 5-8 สัปดาห์ ซึ่งแต่ละเมืองแตกต่างกันไป

 

อย่าลืมว่าทาง Ausländeramt จะตรวจสอบทั้งสถานภาพทางการเงินของคู่สมรสแม่เด็กและที่พักอาศัยที่จะรองรับบุตรของท่านว่าเพียงพอไหม หากเด็กโตแล้ว อาจจะต้องมีห้องเป็นของตัวเองก็เป็นได้

การรับวีซ่า ปัจจุบันสามารถรับวีซ่าได้เฉพาะช่วงเช้า ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี

01


เอกสารประกอบยื่นของบุตรฉบับจริง ดังนี้

  1. หนังสือเดินทางบุตร

  2. รูปถ่าย 2 ใบ ถ่ายในสถานทูตในวันยื่นวีซ่าได้ 

  3. สูติบัตรของบุตร

  4. ทะเบียนบ้าน ทร. 14/1 หรือสมุดทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน 

  5. หนังสืออำนาจปกครองบุตร ออกโดยอำเภอตามทะเบียนบ้านของแม่เด็ก (ห้ามอายุเกิน 6 เดือน!) กรณีที่แม่เด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อเด็ก กรณีหย่า ยื่นทะเบียนหย่า คร. 6 ระบุว่าแม่เด็กมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีหย่าในศาล ต้องยื่นคำพิพากษา หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด และรายงานกระบวนพิจารณาแทน    ​

   6. ใบเปลี่ยนชื่อต่างๆของเด็ก ถ้ามี 

เอกสารประกอบยื่นของแม่เด็ก ดังนี้:

  1. สำเนาหนังสือเดินทางของแม่เด็ก และของคู่สมรส

  2. สำเนาบัตรวีซ่าพำนักอาศัยในเยอรมัน (บัตรสีชมพู) 

  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของแม่เด็ก ถ้ามี 

  4. สำเนาใบสมรส

02

หนังสือมอบอำนาจ 01
สำหรับยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง

กรณีที่แม่เด็กไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ แม่เด็กสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในประเทศไทย ดำเนินการยื่นเอกสารของบุตร เพื่อรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้ ซึ่งทางสำนักงานเรา สามารถส่งแบบฟอร์มใบมอบอำนาจไปให้เซ็น และหลังจากที่แม่เด็กเซ็นเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งใบมอบอำนาจมาให้เราได้ทางเมล หรือทางไลน์ก็ยังได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งใบมอบอำนาจตัวจริงมาเลย!

หนังสือมอบอำนาจ 02
สำหรับยื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา

และในกรณีที่แม่เด็กไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ เพื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา ก็สามารถมอบอำนาจให้ใครก็ได้ หรือสำนักงานเรา พาบุตรของท่านไปยื่นวีซ่าแทนได้ ซึ่งหนังสือมอบอำนาจนี้ เรามีแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้ เพียงแค่ปริ้นออกมาจากเมล ก็สามารถนำไปให้ โนตารี หรือ Noter แถวบ้านแม่เด็ก รับรองลายมือชื่อได้ทันที ทั้งนี้ แม่เด็กต้องส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงมาให้เราทางไปรษณีย์ด้วยนะครับ

หนังสือมอบอำนาจ 03
สำหรับขอหนังสือเดินทางให้บุตร

กรณีที่เด็กยังไม่มีหนังสือเดินทาง และแม่เด็กอยู่ที่ประเทศเยอรมัน แม่เด็กสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในประเทศไทย พาเด็กไปขอหนังสือเดินทางที่กองหนังสือเดินทางได้ทุกสาขาในประเทศไทย

ในการนี้ แม่เด็กต้องเดินทางไปทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตไทยที่เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ เมืองแฟรงเฟิร์ตได้

หนังสือมอบอำนาจ 04
สำหรับขอเอกสารต่างๆให้บุตร

กรณีที่เอกสารบางส่วนของเด็กยังไม่ครบ และแม่เด็กอยู่ประเทศเยอรมัน แม่เด็กสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นในประเทศไทย ไปขอเอกสารที่ยังไม่ครบที่อำเภอแทนแม่เด็กได้

ในการนี้ แม่เด็กต้องเดินทางไปทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานทูตไทยที่เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ เมืองแฟรงเฟิร์ต สำหรับหนังสือมอบอำนาจ 03 และ 04 สามารถขอพร้อมกันได้เลยครับ

สาระสำคัญ

เด็กที่อายุ16ปีแล้ว
ภาษาเยอรมันระดับ ซี 1

ผู้เยาว์ที่มีอายุถึง 16 ปีบริบูรณ์แล้ว จะต้องเรียนและสอบภาษาเยอรมันระดับ ซี 1ให้ผ่าน ถึงจะสามารถยื่นวีซ่าติดตามมารดาไปอยู่เยอรมันได้ และเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเด็กในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับนี้ สำคัญอย่างยิ่งที่แม่เด็กจะต้องรีบเดินเรื่องและยื่นวีซ่าให้ทันก่อนที่บุตรของท่านจะอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นวีซ่า

การรับวีซ่าที่สถานทูต
ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

ทางแผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน จะเป็นฝ่ายโทรติดต่อไปแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ตามเบอร์ที่ให้ไว้ในวันที่เด็กมายื่นวีซ่า และต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มารับวีซ่า 1) หนังสือเดินทางฉบับจริง 2) ตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋วขาเดียว 3) ประกันเดินทางไปต่างประเทศสำหรับ 3 เดือน วีซ่าสามารถมารับได้เฉพาะช่วงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ให้ใครมารับแทนก็ได้

อำนาจปกครองบุตร
จากอำเภอ/เขต มีอายุแค่ 6 เดือนเท่านั้น

เฉพาะหนังสืออำนาจปกครองที่ทางอำเภอหรือเขตออกให้นั้น มีอายุการใช้งานสำหรับกรณียื่นวีซ่าบุตรติดตามมารดา แค่ 6 เดือนเท่านั้นครับ ส่วนทะเบียนการหย่า คร. 6 ที่ระบุรายการผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร และคำพิพากษาไม่มีหมดอายุนะครับ

 

กรณีมีคำตัดสินโดยศาลเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร ต้องยื่นคำพิพากษา หรือคำสั่งศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดด้วย นอกจากนี้ ยังต้องขอรายงานกระบวนพิจารณาเพิ่มเติมจากศาลเยาวชนและครอบครัวอีกด้วย

ในรายงานฉบับนี้ ต้องระบุด้วยว่า เด็กผู้เยาว์ได้มาแสดงตัวต่อหน้าศาลในวันสอบปากคำจริง และศาลได้ไตร่สวนเด็กแล้วว่า เด็กเต็มใจที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับมารดาที่ประเทศเยอรมัน

ระยะเวลารอวีซ่าอนุมัติ

มันคาดเดาค่อนข้างยาก ที่จะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนว่าวีซ่าจะอนุมัติเมื่อไหร่ จากข้อมูลสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ อาจต้องรอนานถึง 2 เดือนก็เป็นได้