top of page
Alte Urne

การแจ้งตายคู่สมรส

ที่เสียชีวิตในประเทศเยอรมนี

การแจ้งตาย

กรณีคู่สมรสคนไทยหรือเยอรมันที่เสียชีวิตในประเทศเยอรมนี ต้องนำใบมรณบัตรเยอรมันฉบับจริง พร้อมคำแปลภาษาไทยมาแจ้งตายที่อำเภอหรือเขตในทะเบียนบ้านของคู่สมรสในประเทศไทย เอกสารดังกล่าวจะต้องให้ทางสถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุลฯ รับรองก่อนด้วย!

ยื่นรับรองเอกสาร

นัดคิวออนไลน์

ส่งคืนแบบด่วน

ค่าบริการ

งานบริการสำหรับมรณบัตรเยอรมัน

  • นัดคิวสถานทูตเยอรมัน

  • แปลมรณบัตรเยอรมัน พร้อมยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน

  • ยื่นคำแปลมรณบัตรเยอรมัน เพื่อรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ

  • รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด และค่าส่งด่วน EMS

5.500,- THB 

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • มรณบัตรเยอรมัน หรือเอกสารคัดจากทะเบียนการตายฉบับจริง!

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือเดินทางไทยของผู้ตาย

  • สำเนาใบสมรสของผู้ตาย ถ้ามี

bottom of page