วีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
ทำอาหารไทย

ทำงานในประเทศเยอรมนี

หากลูกค้ามีปัญหาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า เรายินดีดูแลลูกค้าในเรื่องของการนัดคิววีซ่าออนไลน์ กรอกแบบคำร้องวีซ่าได้ทุกประเภท จัดเรียงเอกสารให้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันยื่นเอกสารที่ช่องวีซ่า

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

แปลเอกสาร

Euro Bill

ค่าบริการ

ราคาค่าบริการรวมรายการดังต่อไปนี้

 • นัดคิววีซ่า

 • กรอกคำร้องวีซ่า

 • จัดเรียงเอกสาร

 • อาจมีแปลเอกสารเพิ่ม ถ้ามีเสียต่างหาก

เอกสารสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทางเล่มเก่า ถ้ามี

 • รูปถ่าย 2 ใบ

 • แบบฟอร์มคำร้อง 2 ชุด

 • สัญญาว่าจ้างภาษาเยอรมัน

 • ประวัติส่วนบุคคล (Resume)

 • หลักฐานประสบการณ์การทำงานการเป็นพ่อครัว หรือแม่ครัวในร้านอาหารไทยที่มีมาตรฐานในประเทศไทย และผ่านงานมาอย่างน้อย 6 ปี!

 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง ฉบับจริง

 • หลักฐานการจ่ายประกันสังคมของไทยช่วงที่ทำงานเป็นพ่อครัว/แม่ครัว

 • ใบจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านอาหาร

 • หลักฐานการจบหลักสูตรการประกอบอาหารจากสถาบันที่สถานทูตกำหนด 

พ่อครัวที่เคยไปทำงานที่ประเทศเยอรมนีมาแล้ว

ใครที่เคยได้วีซ่าทำงานเป็นพ่อครัวร้านอาหารไทยในประเทศเยอรมนีมาเป็นเวลา 4 ปีเต็มแล้ว ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงานเป็นพ่อครัวใหม่ได้นั้น จะต้องทิ้งช่วงรอให้ครบ 3 ปีก่อนนะครับ

Chef der Küche

วีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหารที่ประเทศเยอรมนี

เราดูแลในเรื่องของการเตรียมเอกสาร และแปลเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นวีซ่าเพื่อเดินทางไปเป็นผู้ประกอบอาชีพทำอาหารในร้านอาหารไทยที่ประเทศเยอรมนี 

 

งานบริการของเรารวมไปถึงการนัดคิวออนไลน์ กรอกคำร้องวีซ่า จัดเอกสารทั้งหมด และให้คำปรึกษาทุกๆด้าน 

Suppe in der Schüssel