top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปประเทศเยอรมนี

EU.png

ขั้นตอนวีซ่าเยี่ยมเยือน

การวางแผน เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการยื่นวีซ่าแทนได้

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่าของเรา

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร

 • บริการยื่นแทนลูกค้าได้ กรณีลูกค้าเคยยื่นวีซ่ามาก่อน และมีการสแกนลายนิ้วมือที่แผนกวีซ่าไว้แล้ว

 • รวมค่าประกันเดินทางฯสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า |ค่าบริการ VFS

ลูกค้าชำระที่ช่องยื่นวีซ่า VFS โดยตรง

ประมาณ 3.900.- THB

เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยือน

เยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน ครอบครัว แฟน เพื่อน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิม! ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ใบหย่า ถ้ามี

 • ใบการันตีสีส้ม หรือ Verpflichtungserklärung จากผู้เชิญ

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่ดินชื่อตัวเอง ฯลฯ

หลักฐานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกรณีเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก โดยมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1.5 ล้านบาท

หลักฐานการเงินในบัญชีธนาคาร หรือ Bank statement ในช่วง 3 เดือนล่าสุด

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยม

หลักฐานการทำงานปัจจุบัน ขอเอกสารเพิ่ม​

กรณีเป็นลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงานออกโดยนายจ้าง กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ

กรณีไปเยี่ยมแฟน ญาติ หรือเพื่อน ปริ้นรูปถ่ายคู่กับแฟน ญาติ หรือเพื่อนที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 5-8 รูป หรือแคปหน้าจอการติดต่ออย่างต่อเนื่องจาก Line หรือ Whatsapp เป็นต้น!

คำชี้แจ้งด้านความสัมพันธ์

กรณีที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือเป็นแฟนกันอยู่แล้ว ต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และเซ็นพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเพิ่มเติม

Leeres Klassenzimmer

เดินทางช่วงปิดเทอม

สำหรับนักเรียน

เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถขอวีซ่าเดินทางไปเยี่ยมบิดาหรือมารดา ที่ประเทศเยอรมนีในช่วงปิดเทอมได้เท่านั้น หากเดินทางคนเดียว ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจสำหรับยื่นวีซ่าแทนมารดา (เรามีแบบฟอร์มทำให้ได้)

 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร ไม่เกิน 6 เดือน หรือหลักฐานอื่น

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

Passagierflugzeug

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศเยอรมนี ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือหลักฐานหายจากการติดเชื้อแล้ว หรือหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด อีกต่อไปเป็นการชั่วคราว

Astra.jpg
Pfizer.png
Moderna1.png
JJ.jpg

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่ 11 JUNI 2022

รัฐบาลเยอรมันได้ปลดล็อกชั่วคราว มาตราการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 11.06.2022 เป็นต้นไป นั่นแปลว่า การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สามารถทำได้ทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง (รวมไปถึงการเดินทางแบบเยี่ยมเยือน และแบบท่องเที่ยว).

ใครที่จดทะเบียนสมรสแล้ว หรือที่กำลังเดินเรื่องเอกสารแต่งงานอยู่ และประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมเยือนคู่สมรส/ คู่หมั้น ด้วยวีซ่าเช็งเกน ในบางกรณี สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ อาจจะให้ท่านยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ท่านจะไม่ไปขอวีซ่าถาวรเพื่ออยู่ต่อที่นั่น!

การยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสนั้น ให้ท่านมายื่นหลังเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเท่านั้น

bottom of page