Berlin Brandenburger Tor

วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปประเทศเยอรมนี
ในช่วงโควิด-19

ขั้นตอนวีซ่าเยี่ยมเยือน

การวางแผน เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการยื่นวีซ่าแทนได้

เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว แฟน หรือเพื่อน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิมจริง! ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

 • รูปถ่าย 2 ใบ แนะนำให้ถ่ายที่ VFS Global จามจุรี ในวันยื่นวีซ่า

 • ใบการันตี หรือ Verpflichtungserklärung จากผู้เชิญ

 • หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสมบูรณ์ (เช่น ปริ้นจากระบบหมอพร้อม) แนะนำให้ใส่ชื่อภาษาอังกฤษที่สะกดตามพาสปอร์ตในหมอพร้อมไปด้วย!

 • วัคซีนพาสปอร์ต (ขอได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแต่ละจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น เป็นต้น)

 • แบบฟอร์มคำชี้แจงทางกฎหมายตาม § 54 Nr. 6 und § 55 AufenthG (เราเตรียมให้)

 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ (เราเตรียมให้)

 • ประกันเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก

 • ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน รอให้วีซ่าอนุมัติก่อนค่อยซื้อ!

 • หลักฐานเงินในบัญชีธนาคารช่วง 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณีไปเยี่ยมแฟน ปริ้นรูปถ่ายที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 5-8 รูปก็ได้ หรือ แคปหน้าจอหลักฐานการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องในโซเชียลมีเดีย Line หรือ Whatsapp เป็นต้น!

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่เดิน ฯลฯ

หลักฐานการทำงาน ขอเอกสารเพิ่ม​

 • กรณีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร (การ์ดสีชมพู) ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

Leere Schulbänke und Stühle

เดินทางช่วงปิดเทอม

สำหรับนักเรียน

เด็กที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี และกำลังเรียนอยู่ สามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครอง (มารดา) ที่ประเทศเยอรมนี ในช่วงปิดเทอมได้เท่านั้น กรณีเดินทางไปคนเดียว ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มด้วย

 • หนังสือมอบอำนาจสำหรับยื่นวีซ่าแทนผู้ปกครองที่ได้อำนาจปกครองบุตร สามารถไปทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่ Notar ในเมืองที่ท่านอยู่ หรือสถานทูตไทยก็ได้

 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ณ ปัจจุบัน

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร ไม่เกิน 6 เดือน หรือหลักฐานอื่น

 • หนังสือให้ความยินยอมเดินทางไปต่างประเทศ

Sonnenuntergang aus dem Flugzeugfenster

คำชี้แจ้งด้านความสัมพันธ์

กรณีที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์หรือเป็นแฟนกันอยู่แล้ว ต้องกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และเซ็นพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือนเพิ่มเติม

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่าของเรา

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร

 • บริการยื่นแทนลูกค้าได้ กรณีลูกค้าเคยยื่นวีซ่ามาก่อน และมีการสแกนลายนิ้วมือที่แผนกวีซ่าไว้แล้ว

 • รวมค่าประกันเดินทางไปต่างประเทศสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า |ค่าบริการ VFS

ลูกค้าชำระที่ช่องยื่นวีซ่า VFS โดยตรง

ประมาณ 4.200.- THB

วัคซีนที่ประเทศเยอรมนียอมรับ

เงื่อนไขการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศเยอรมนี แผนกวีซ่าจะพิจารณาคำร้องวีซ่าเยี่ยมเยือนหรือวีซ่าท่องเที่ยวเฉพาะ บุคคลที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น! ณ ตอนนี้ ประเภทวัคซีนที่เป็นที่ยอมรับของทางการเยอรมัน มีดังนี้

Astra.jpg
Pfizer.png
Moderna1.png
JJ.jpg
Frau mit Papiermaske

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2565

 • บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี​ ต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจเชื้อโควิด ประวัติการหายป่วยจากการติดเชื้อ หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ผลการตรวจเชื้อโควิดแบบเป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี บางกรณี ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง หรือ

 • หลักฐานการได้รับวัคซีนมาแล้ว 3x เข็ม หรือ

 • หลักฐานการได้รับวัคซีนมาแล้ว 2x เข็ม นับจากเข็มที่2 ใช้ได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565! หรือ

 • หลักฐานการป่วยจากการติดเชื้อ สำหรับผู้ที่หายแล้ว (ต้องมีผลการตรวจแบบ PCR Test) และมีอายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน!

Kann man mit einem Besuchsvisum in Deutschland heiraten?

Antwort: "JA" Allerdings wird das Schengenvisum in der Regel nicht in ein dauerhaftes Visum umgewandelt. Die meisten von Ihnen müssen zunächst nach Thailand zurückkehren, um bei der deutschen Botschaft in Bangkok ein nationales Visum für den Ehegattennachzug zu beantragen!"