top of page

วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปประเทศเยอรมนี

EU.png

ขั้นตอนวีซ่าเยี่ยมเยือน

การวางแผน เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการยื่นวีซ่าแทนได้

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่าของเรา

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า

 • จัดเตรียมเอกสาร

 • รวมค่าประกันเดินทางฯสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า |ค่าบริการ VFS

ลูกค้าชำระที่ช่องยื่นวีซ่า VFS โดยตรง

ประมาณ 3.900.- THB

เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยือน

เยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี ครอบครัว แฟน เพื่อน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิม! ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ใบหย่า ถ้ามี

 • ใบการันตีสีส้ม หรือ Verpflichtungserklärung จากผู้เชิญ

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินยังไม่จำเป็นต้องซื้อและยื่น! (รอให้วีซ่าออกก่อนนะครับ)

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่ดินชื่อตัวเอง ฯลฯ

หลักฐานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกรณีเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก โดยมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1.5 ล้านบาท

หลักฐานการเงินในบัญชีธนาคาร หรือ Bank statement ในช่วง 3 เดือนล่าสุด

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยม

หลักฐานการทำงานปัจจุบัน ขอเอกสารเพิ่ม​

กรณีเป็นลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงานออกโดยนายจ้าง กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ

กรณีไปเยี่ยมแฟน ญาติ หรือเพื่อน ปริ้นรูปถ่ายคู่กับแฟน ญาติ หรือเพื่อนที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 5-8 รูป หรือแคปหน้าจอการติดต่ออย่างต่อเนื่องจาก Line หรือ Whatsapp เป็นต้น!

ลูกค้าที่เคยสแกนลายนิ้วมือ

กรณีลูกค้าเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือน และได้สแกนลายนิ้วมือมาแล้ว เราสามารถยื่นวีซ่าแทนลูกค้าในครั้งต่อๆไปได้เลย!

Leeres Klassenzimmer

เดินทางช่วงปิดเทอม

สำหรับนักเรียน

เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ (อายุยังไม่ถึง 18ปี) สามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยือนไปประเทศเยอรมนี ในช่วงปิดเทอมได้เท่านั้น หากเดินทางคนเดียว ต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจสำหรับยื่นวีซ่าแทนมารดา (เรามีแบบฟอร์มทำให้ได้)

 • หนังสือรับรองจากโรงเรียน

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร ไม่เกิน 6 เดือน หรือหลักฐานอื่น

 • หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

Passagierflugzeug

โปรดขอใบเชิญ หรือ Verpflichtungserklärung สำหรับผู้เดินทาง ให้ทันเวลา เพราะในหลายพื้นที่ อาจจะใช้เวลาในการออกเอกสารนาน 2 ถึง 3 เดือน!

Berlin Brandenburger Tor

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่ 11 JUNI 2022

รัฐบาลเยอรมันได้ปลดล็อกชั่วคราว มาตราการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 11.06.2022 เป็นต้นไป นั่นแปลว่า การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี สามารถทำได้ทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง (รวมไปถึงการเดินทางแบบเยี่ยมเยือน และแบบท่องเที่ยว).

ใครที่จดทะเบียนสมรสแล้ว และประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมเยือนคู่สมรสด้วยวีซ่าเช็งเกน ในบางกรณี แผนกวีซ่าสถานทูตฯ อาจจะให้ลูกค้ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะไม่ขอวีซ่าถาวรเพื่ออยู่ต่อที่นั่น!

E6C08AC8-6372-444D-A79F-7B2C1F6AE324.jpeg

ระยะเวลาในการรอวีซ่า

ระยะเวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าเช็งเกน (เยี่ยมเยือน) โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน และเป็นไปได้ที่ทางแผนกวีซ่าอาจจะโทร หรือเมลไปขอหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำมาพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาในการรอผลนานมากขึ้น!

bottom of page