วีซ่าเยี่ยมเยือน

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี 
ในช่วงโควิด-19

ขั้นตอนวีซ่าเยี่ยมเยือน

การวางแผน เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการยื่นวีซ่าแทนได้

เอกสารวีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน เช่น ครอบครัว แฟน หรือเพื่อน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิม ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

 • รูปถ่าย 2 ใบ แนะนำให้ถ่ายในสถานทูตเยอรมันในวันยื่นวีซ่า

 • ใบการันตี หรือ Verpflichtungserklärung จากผู้เชิญ

 • เซ็นชื่อบนแบบฟอร์มคำชี้แจงทางกฎหมายตาม § 54 Nr. 6 und § 55 AufenthG

 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์

 • ประกันเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก

 • การยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน!

 • หลักฐานเงินในบัญชีธนาคารช่วง 3 เดือนล่าสุด 

 • กรณีไปเยี่ยมแฟน แนะนำปริ้นรูปถ่ายที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 3-4 รูปก็ได้

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่เดิน

หลักฐานการทำงาน ขอเอกสารเพิ่ม​

 • กรณีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง สัญญาเริ่มว่าจ้างวันไหน สัญญาสิ้นสุดเมือไหร่  และมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ จะออกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร (การ์ดสีชมพู) ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยมเยือน

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่เดินทางไปเยี่ยมแม่ หรือญาติพี่น้องคนเดียว ขอเอกสารเพิ่ม​

 • สูติบัตรเด็ก ทะเบียนบ้านเด็ก และทะเบียนบ้านของแม่เด็กหรือของญาติพี่น้องที่จะไปเยี่ยมเยือน

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร หนังสือให้ความยินยอม

คำชี้แจ้งด้านความสัมพันธ์

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่า

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร

 • บริการยื่นแทนลูกค้าได้ กรณีลูกค้าเคยยื่นวีซ่ามาก่อน และมีการสแกนลายนิ้วมือที่แผนกวีซ่าไว้แล้ว

 • รวมค่าประกันเดินทางไปต่างประเทศสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

 • กรณีมอบหมายให้เรายื่นแทน ลูกค้าต้องโอนค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าส่งเล่มหนังสือเดินทางคืนทาง EMS มาให้เราต่างหากด้วย 4.200.- THB

Frau mit Papiermaske

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี
ตั้งแต่ 8 ส.ค. 2564

 • ท่านที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องมีผลการตราวจโควิดเป็นลบ ก่อนขึ้นเครื่องบิน

 • การตรวจโคิวิดมีผลลบ แบบ PCR-Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ แบบ Antigen-Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่จุดตรวจ ตามโรงพยาบาลก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมนี  หรือ ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนก่อนเดินทาง 14วันมาแล้ว 2 เข็ม เฉพาะวัคซีนของ BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson เท่านั้น! หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน และมีผลการตรวจแบบ PCR-Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดง!

 

 • ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปประเทศเยอรมนี เมื่อถึงแล้ว จะต้องกักตัวในบ้านทันทีเป็นเวลา 10 วัน เว้นแต่! ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนก่อนเดินทาง 14วันมาแล้ว 2 เข็ม เฉพาะวัคซีนของ BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson เท่านั้น! หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน และมีผลการตรวจแบบ PCR-Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดง ก็ไม่ต้องกักตัวในบ้านครับ! 

 • คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา!

Kann man mit einem Besuchsvisum in Deutschland heiraten?

Antwort: "JA" Allerdings wird das Schengenvisum in der Regel nicht in ein dauerhaftes Visum umgewandelt. Die meisten von Ihnen müssen zunächst nach Thailand zurückkehren, um bei der deutschen Botschaft in Bangkok ein nationales Visum für den Ehegattennachzug zu beantragen!"