top of page
Hallstatt, Österreich

วีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไปประเทศออสเตรีย

EU.png

ขั้นตอนวีซ่าเยี่ยมเยือน

บริการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย เช่น ครอบครัว ญาติ แฟน หรือเพื่อน บริการเตรียมเอกสาร นัดคิว กรอกคำร้องออนไลน์ให้ผู้เดินทางแบบครบวงจร

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการยื่นวีซ่าแทนได้

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่าของเรา

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร

 • บริการยื่นแทนลูกค้าได้ กรณีลูกค้าเคยยื่นวีซ่ามาก่อน และมีการสแกนลายนิ้วมือที่แผนกวีซ่าไว้แล้ว

 • รวมค่าประกันเดินทางฯสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า |ค่าบริการ VFS

ลูกค้าชำระที่ช่องยื่นวีซ่า VFS โดยตรง

ประมาณ 3.900.- THB

เอกสารวีซ่าเชงเกน/เยี่ยมเยือน

เยี่ยมเยือนบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรีย ครอบครัว แฟน ฯลฯ

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และเล่มเดิม! ถ้ามี

 • ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ใบหย่า ถ้ามี

 • ใบเชิญจากออสเตรีย หรือ Verpflichtungserklärung

 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินจำเป็นต้องซื้อและยื่น! 

 • หลักฐานแสดงความเชื่อมั่นว่าจะกลับมา เช่น ใบสมรส สัญญาเช่า สูติบัตรลูก โฉนดที่ดินชื่อตัวเอง ฯลฯ พร้อมคำแปล!

หลักฐานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกรณีเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก โดยมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1.5 ล้านบาท

หลักฐานการเงินในบัญชีธนาคาร หรือ Bank statement ในช่วง 3 เดือนล่าสุด

กรณีเยี่ยมมารดา หรือญาติพี่น้อง ขอเอกสารเพิ่ม​

สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรวีซ่าพำนักถาวร สำเนาทะเบียนบ้านไทย และสำเนาใบสมรส​ของบุคคลที่จะไปเยี่ยม

หลักฐานการทำงานปัจจุบัน ขอเอกสารเพิ่ม​

กรณีเป็นลูกจ้าง หนังสือรับรองการทำงานออกโดยนายจ้าง กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ

กรณีไปเยี่ยมแฟน ญาติ หรือเพื่อน ปริ้นรูปถ่ายคู่กับแฟน ญาติ หรือเพื่อนที่เคยไปเที่ยวมาด้วยกัน 5-8 รูป หรือแคปหน้าจอการติดต่ออย่างต่อเนื่องจาก Line หรือ Whatsapp เป็นต้น!

เดินทางเพื่อไปจดทะเบียนสมรส

กรณีลูกค้าประสงค์จะขอวีซ่าพำนักเกิน 90 วัน เพื่อไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศออสเตรีย จะต้องขอวีซ่าประเภท ดี ที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้นานถึง 6 เดือนครับ!

ช่วงนี้ แผนกวีซ่าสถานทูตออสเตรียใช้เวลาในการตรวจสอบคำร้องวีซ่าของลูกค้า ประมาณ 15 วันทำการครับ!

bottom of page