top of page

บริการวีซ่าทุกประเภท

EU.png

เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว

หากลูกค้ามีปัญหาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า เราสามารถดูแลลูกค้าในเรื่องของการนัดคิววีซ่าออนไลน์ กรอกแบบคำร้องวีซ่าได้ทุกประเภท จัดเรียงเอกสารให้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันยื่นวีซ่า

สำหรับลูกค้าท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเราโดยตรง หรือแม้แต่ไปแปลเอกสารจากที่อื่นมาก็ตาม แต่ไม่มีความรู้ในการจัดเตรียมเอกสาร เราสามารถดูแลลูกค้า และให้คำปรึกษาได้  

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการพาไปยื่นวีซ่า

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมี ดังนี้

หนังสือเดินทาง

 • หนังสือเดินทางที่ใช้ได้ ต้องมีหน้าเปล่าอย่างน้อย 2 หน้า

 • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ!

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม ถ้ามี

หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

รูปถ่าย 2 ใบตามมาตรฐานของสถานทูต

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ 1 ชุด

เซ็นชื่อบนแบบฟอร์มคำชี้แจงทางกฎหมายตาม § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. und § 53 AufenthG

หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสมบูรณ์ (ปริ้นจากระบบหมอพร้อม) หรือ ขอวัคซีนพาสปอร์ต (ณ ตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับประเทศเยอรมนี!) 

ประกันเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก

หลักฐานการทำงาน 

 • กรณีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง จำนวนวันที่ลาพักร้อน รายได้ต่อเดือน หนังสือจดทะเบียนบริษัท 

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น​

เด็กที่เดินทางไปคนเดียวและอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • สูติบัตรเด็ก

 • ทะเบียนบ้านเด็ก 

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร

 • หนังสือให้ความยินยอม​

โรงแรมที่พัก และหลักฐานการเงิน

 • ใบยืนยันการจองโรงแรม หรือหลักฐานที่พักอย่างอื่น ตามระยะเวลาที่เดินทางทั้งหมด

 • กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ ต้องระบุเส้นทางการเดินทางชัดเจน

 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ข้าไปและขากลับ)

 • หลักฐาน Bank Statement สามเดือนสุดท้ายที่มีเงินหมุนเวียนของผู้เดินทางหรือผู้ออกข้าใช้จ่าย

 • สำเนาหลักฐานกรรมสิทธิ์ทางอสังหาริมทรัพย์ สำเนาใบสมรส และสำเนาสูติบัตรบุตร ถ้ามี

Euro Bill

ค่าบริการวีซ่าของเรา

ค่าบริการ + ประกัน 5.500.- THB

รวมรายการดังต่อไปนี้:

 • นัดคิววีซ่าเยี่ยมเยือน, กรอกคำร้องวีซ่า และจัดเตรียมเอกสาร

 • บริการยื่นแทนลูกค้าได้ กรณีลูกค้าเคยยื่นวีซ่ามาก่อน และมีการสแกนลายนิ้วมือที่แผนกวีซ่าไว้แล้ว

 • รวมค่าประกันเดินทางฯสำหรับ 3 เดือนแล้ว!

 • บริการพาลูกค้าไปที่ @VFS Global

 • ดูแลจนวีซ่าออก ซื้อตั๋วเครื่องบินกับเราได้ 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า |ค่าบริการ VFS

ลูกค้าชำระที่ช่องยื่นวีซ่า VFS โดยตรง

ประมาณ 3.900.- THB

วัคซีนที่ประเทศเยอรมนียอมรับ

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศเยอรมนี ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือหลักฐานหายจากการติดเชื้อแล้ว หรือหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด อีกต่อไปเป็นการชั่วคราว

Astra.jpg
Pfizer.png
Moderna1.png
JJ.jpg

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2022 มีวัคซีนที่ได้รับการยอมรับเพิ่มอีก 4 ประเภท
OVAXIN | SINOPHARM | CONVIDECIA | SINOVAC

กรณีได้รับวัคซีนดังกล่าวนี้มานานกว่า 270 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นมาเพิ่ม!

bottom of page