บริการวีซ่าทุกประเภท

EU.png

เตรียมเอกสารวีซ่าท่องเที่ยว

หากลูกค้ามีปัญหาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า เราสามารถดูแลลูกค้าในเรื่องของการนัดคิววีซ่าออนไลน์ กรอกแบบคำร้องวีซ่าได้ทุกประเภท จัดเรียงเอกสารให้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันยื่นวีซ่า

สำหรับลูกค้าท่านอื่นที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเราโดยตรง หรือแม้แต่ไปแปลเอกสารจากที่อื่นมาก็ตาม แต่ไม่มีความรู้ในการจัดเตรียมเอกสาร เราสามารถดูแลลูกค้า และให้คำปรึกษาได้  

บริการกรอกคำร้อง

ตั๋วเครื่องบิน

นัดคิวยื่นวีซ่า

ประกันเดินทาง

จัดเรียงเอกสาร

บริการพาไปยื่นวีซ่า

 

วีซ่าท่องเที่ยว

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวมี ดังนี้

1 หนังสือเดินทาง

 • หนังสือเดินทางที่ใช้ได้ ต้องมีหน้าเปล่าอย่างน้อย 2 หน้า

 • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ!

 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม ถ้ามี

หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อทั้งหมด ถ้ามี

 

รูปถ่าย 2 ใบตามมาตรฐานของสถานทูต

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ 1 ชุด

 

เซ็นชื่อบนแบบฟอร์มคำชี้แจงทางกฎหมายตาม § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. und § 53 AufenthG

ประกันเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่พำนัก

หลักฐานการทำงาน 

 • กรณีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง จำนวนวันที่ลาพักร้อน รายได้ต่อเดือน หนังสือจดทะเบียนบริษัท 

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

เด็กที่เดินทางไปคนเดียวและอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • สูติบัตรเด็ก

 • ทะเบียนบ้านเด็ก 

 • หนังสืออำนาจปกครองบุตร

 • หนังสือให้ความยินยอม

โรงแรมที่พัก และหลักฐานการเงิน

 • ใบยืนยันการจองโรงแรม หรือหลักฐานที่พักอย่างอื่น ตามระยะเวลาที่เดินทางทั้งหมด

 • กรณีเดินทางเข้าออกหลายประเทศ ต้องระบุเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน

 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ข้าไปและขากลับ)

 • หลักฐาน Bank Statement สามเดือนสุดท้ายที่มีเงินหมุนเวียนของผู้เดินทางหรือผู้ออกข้าใช้จ่าย

 • สำเนาหลักฐานกรรมสิทธิ์ทางอสังหาริมทรัพย์ สำเนาใบสมรส และสำเนาสูติบัตรบุตร ถ้ามี